Đẩy mạnh công tác kiện toàn, thực hiện khám chữa bệnh BHYT cho bệnh nhân HIV/AIDS
Số văn bản 4783
Ký hiệu BYT-AIDS
Ngày ban hành 23/08/2017
Người ký Nguyễn Thanh Long
Trích yếu Đẩy mạnh công tác kiện toàn, thực hiện khám chữa bệnh BHYT cho bệnh nhân HIV/AIDS
Cơ quan ban hành Bộ Y tế
Phân loại Công văn
downloadTải về
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
3117/BCĐ-DTMN 26/05/2011 Về việc triển khai thực hiện "Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2011
592/QĐ-UBND 23/05/2011 Thay thế, bổ sung thành viên Đội kiểm tra liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm tỉnh Hà Nam
3368/BGDĐT-CTHSSV 20/05/2011 Công văn về việc tổ chức đợt cao điểm phòng, chống ma túy
1986/UBND-VX 20/05/2011 Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 679/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011-2015
768/TTG-KGVX 16/05/2011 Công văn số 768/TTG-KGVX của Thủ tướng Chính phủ : V/v tổ chức "Tháng hành động phòng, chống ma túy"
679/QĐ - TTG 10/05/2011 Quyết định số 679/QĐ - TTG của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Chương trình hành động phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011 -2015
725/TTG - KGVX 09/05/2011 Công văn số 725/TTG - KGVX của Thủ tướng Chính phủ : V/v thay đổi nhân sự tham gia thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm
27/TB/TW 09/05/2011 Thông báo kết luận của Ban Bí thư về việc sơ kết Chỉ thị số 54-CT/TW ngày 30/11/2005 của Ban Bí thư (khóa IX) về "Tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS trong tình hình mới"
2606/UBND-NC 06/05/2011 Về việc báo cáo tổng hợp Quỹ phòng, chống ma túy giai đoạn 2006-2010
530/QĐ-BLĐTBXH 04/05/2011 Quyết định Về việc tổ chức Cuộc thi “Tình nguyện viên với công tác tuyên truyền, tư vấn phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS năm 2011”
22/UBND-VX 25/04/2011 Kế hoạch Hành động vì trẻ em ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2011 - 2015
1809/QĐ-UBND 19/04/2011 Quyết định về việc kiện toàn, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm thành phố Hà Nội
747/QĐ-UBND 22/03/2011 Về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu năm 2011 Dự án "Phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam" tỉnh Khánh Hòa do Ngân hàng Thế giới viện trợ không hoàn lại
735/QĐ-UBND 21/03/2011 Về việc quy định đối tượng được miễn đóng góp tiền ăn, mức chi và thời gian trợ cấp cho người nghiện ma túy, người bán dâm, chữa trị, cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm Giáo dục - Lao động và Xã hội Khánh Hòa
735/QĐ-UBND 21/03/2011 Về việc quy định đối tượng được miễn đóng góp tiền ăn, mức chi và thời gian trợ cấp cho người nghiện ma túy, người bán dâm, chữa trị, cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm Giáo dục - Lao động và Xã hội Khánh Hòa
317/LĐTBXH-PCTNXH 21/03/2011 Báo cáo kết quả Đề án Cai nghiện tạo việc làm sau cai giai đoạn 2006-2010
735/QĐ-UBND 21/03/2011 Về việc quy định đối tượng được miễn đóng góp tiền ăn, mức chi và thời gian trợ cấp cho người nghiện ma túy, người bán dâm, chữa trị cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm Giáo dục-Lao động và Xã hội
1316/QĐ-UBND 18/03/2011 Quyết định về việc phê duyệt Đề án “Bảo vệ, chăm sóc và phát triển trẻ em vùng dân tộc, vùng khó khăn trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2015”
73/TB-UBND-NC 10/03/2011 Kết luận của Phó Chủ tịch uBND tỉnh tại phiên họp BCĐ phòng, chống tội phạm, phòng, chống AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2010, xác định phương hướng nhiệm vụ năm 2011
1139/BYT-UBQG50 04/03/2011 Triển khai Kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS năm 2011