Sẽ giao Công an xã quản lý người được giáo dục không có nơi cư trú ổn định?

Thứ sáu 07/05/2021 11:40

Dự thảo Nghị định quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn dự kiến đề xuất bổ sung một quy định riêng về việc “quản lý, giáo dục, giúp đỡ người được giáo dục là người không có nơi cư trú ổn định”, trong đó quy định Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn sẽ giao Công an xã thực hiện việc quản lý, giáo dục, giúp đỡ người được giáo dục.

Ảnh minh họa

Bộ Tư pháp đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính (XLHC) giáo dục tại xã, phường, thị trấn (thay thế Nghị định số 111/2013/NĐ-CP và Nghị định số 56/2016/NĐ-CP).

Theo Bộ Tư pháp, Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp XLHC giáo dục tại xã, phường, thị trấn và Nghị định số 56/2016/NĐ-CP ngày 29/6/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2013/NĐ-CP được ban hành đã góp phần quan trọng trong công tác phòng ngừa vi phạm hành chính, tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, đưa các quy định của Luật XLVPHC số 15/2021/QH13 ngày 20/6/2021 về áp dụng biện pháp XLHC giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cuộc sống.

Các nghị định đã quy định tương đối đầy đủ, cụ thể, rõ ràng về trình tự, thủ tục lập hồ sơ, ra quyết định, thi hành quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, tạo điều kiện cho lực lượng thực thi công vụ được dễ dàng, thuận lợi hơn.

Tuy nhiên, qua 8 năm triển khai thi hành, bên cạnh những kết quả đạt được, các nghị định cũng đã bộc lộ một số hạn chế, vướng mắc. Đồng thời, để phù hợp với các quy định của Luật số 67/2020/QH14 về sửa đổi, bổ sung một số điều của XLVPHC và Luật số 73/2021/QH14 về Phòng, chống ma túy, thì việc xây dựng, ban hành Nghị định quy định chế độ áp dụng biện pháp XLHC giáo dục tại xã, phường, thị trấn để thay thế Nghị định số 111/2013/NĐ-CP và Nghị định số 56/2016/NĐ-CP là hết sức cần thiết.

Theo đó, một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo Nghị định là việc tổ chức quản lý người từ đủ 18 tuổi trở lên có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy không có nơi cư trú ổn định.

Khoản 46 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật XLVPHC đã sửa đổi, bổ sung Điều 90 về “đối tượng bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn”. Trong đó, khoản 5 Điều 90 quy định bổ sung đối tượng bị áp dụng biện pháp GDTXPTT là “người từ đủ 14 tuổi trở lên đã hai lần bị xử phạt vi phạm hành chính và bị lập biên bản vi phạm hành chính tại lần vi phạm thứ ba trong thời hạn 06 tháng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy”. Đồng thời, khoản 7 Điều 90 cũng quy định: “Người từ đủ 18 tuổi trở lên quy định tại khoản 5 Điều này mà không có nơi cư trú ổn định thì giao cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi phát hiện hành vi sử dụng trái phép chất ma túy lần thứ ba tổ chức quản lý”.

Như vậy, Luật XLVPHC đã giao Ủy ban nhân dân xã (nơi đối tượng bị phát hành hành vi sử dụng trái phép chất ma túy lần thứ ba) tổ chức quản lý đối tượng là người từ đủ 18 tuổi trở lên có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy không có nơi cư trú ổn định. Tuy nhiên, biện biện pháp giáo dục tại xã, phương, thị trấn (GDTXPTT) là biện pháp nhằm giúp đỡ, giáo dục người vi phạm mà không phải cách ly họ khỏi cộng đồng, vì vậy, việc giao UBND xã tổ chức quản lý đối tượng không có nơi cư trú ổn định trên thực tế sẽ gặp nhiều khó khăn, cần phải có giải pháp cụ thể.

Hiện nay, dự thảo Nghị định dự kiến đề xuất bổ sung một quy định riêng về việc “quản lý, giáo dục, giúp đỡ người được giáo dục là người không có nơi cư trú ổn đinh” (Điều 26 dự thảo Nghị định), trong đó quy định Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn sẽ giao Công an xã thực hiện việc quản lý, giáo dục, giúp đỡ người được giáo dục, đồng thời, giao Bộ trưởng Bộ Công an quy định cụ thể việc tổ chức thực hiện kế hoạch quản lý, giáo dục, giúp đỡ người được giáo dục.

Với lý do Bộ Công an là cơ quan chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về cư trú . Hơn nữa, các chức danh Công an xã, phường, thị trấn hiện nay đã do Công an chính quy đảm nhiệm, đây đều là những cán bộ, chiến sĩ có kỹ năng, nghiệp vụ tổ trong việc bảm bảo tình hình an ninh, trật tự tại địa bàn, có điều kiện tốt nhất để tổ chức việc giáo dục, giúp đỡ đối tượng là người trên 18 tuổi sử dụng trái phép chất ma túy mà không có nơi cư trú ổn định.

Ngoài ra, trong dự thảo Nghị định cũng dự kiến bổ sung một số quy định nhằm đáp ứng việc tổ chức giáo dục, giúp đỡ các đối tượng này như: Quy định cụ thể người trực tiếp được phân công giúp đỡ người được giáo dục là người trên 18 tuổi sử dụng trái phép chất ma túy mà không có nơi cư trú ổn định phải là cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng Công an xã; bổ sung một số quy định về nội dung, hình thức giáo dục, cam kết của người được giáo dục… để đáp ứng yêu cầu trong việc tổ chức quản lý đối tượng là không có nơi cư trú ổn định

Một nội dung đáng chú ý khác, đó là việc xử lý trường hợp người đang trong thời gian chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn nhưng tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm. Dự thảo Nghị định đã sửa đổi tên gọi của Điều 35a Nghị định số 111/2013/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 56/2016/NĐ-CP) từ “xử lý trường hợp người đang trong thời gian chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn nhưng tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm” thành “chấm dứt việc áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn” (Điều 37 dự thảo Nghị định).

Điều 35a Nghị định số 111/2013/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 56/2016/NĐ-CP) hiện đang quy định xử lý trường hợp người đang trong thời gian chấp hành biện pháp GDTXPTT (đã chấp hành ít nhất ½ thời gian) nhưng tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 94 và khoản 1 Điều 96 Luật XLVPHC thì sẽ chấm dứt áp dụng biện pháp này và chuyển sang áp dụng biện pháp tương ứng là đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, mà không quy định trường hợp đối tượng là từ 14 đến dưới 18 tuổi tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm quy đinh tại khoản 4 Điều 92 Luật XLVPH sẽ bị chuyển sang áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng. Với lý do, đối tượng này là người chưa thành niên, việc xử lý các hành vi vi phạm của đối tượng này phải hạn chế áp dụng các chế tài mang tích cách ly khỏi cộng đồng. Thay vào đó, các biện pháp, chế tài phải đáp ứng được những yêu cầu cơ bản trong xử lý vi phạm đối với người chưa thành niên là phòng ngừa, giúp đỡ, giáo dục, phục hồi, tái hòa nhập cộng đồng.

Ngoài ra, để phù hợp với quy định của Luật Phòng, chống ma túy về đối tượng bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và cai nghiện cho người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi, dự thảo Nghị định đã quy định về các trường hợp người đang trong thời gian chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; biện pháp thay thế xử lý hành chính quản lý tại gia đình mà bị xác định là người nghiện ma túy thì Chủ tịch UBND cấp xã đã ra quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn ra quyết định chấm dứt việc áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn và lập hồ sơ đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc (đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi/người chưa thành niên) hoặc lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc (đối với người từ đủ 18 tuổi trở lên) theo quy đinh của Luật Phòng, chống ma túy (Khoản 2 Điều 37 dự thảo Nghị định).

Hoàng Anh

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh