Hà Nội: Quán triệt phòng, chống ma túy tới từng cấp ủy, chính quyền các cấp

Thứ ba 28/09/2021 16:02

UBND TP yêu cầu chủ động phòng ngừa, kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi lợi dụng tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất vào mục đích sản xuất trái phép chất ma túy và các vi phạm pháp luật khác...

UBND thành phố Hà Nội ngày 27/9 ban hành Kế hoạch số 215/KH-UBND về kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021.

Căn cứ các văn bản của Trung ương, của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, UBND thành phố chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm việc tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy tới cấp ủy, chính quyền các cấp, các tầng lớp nhân dân; nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy.

Chủ động phòng ngừa, kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi lợi dụng tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất vào mục đích sản xuất trái phép chất ma túy và các vi phạm pháp luật khác...

Đồng thời, tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện quy định pháp luật của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, bảo quản, mua bán, vận chuyển, phân phối, sử dụng thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc thú y có chứa chất ma túy và tiền chất; kịp thời chấn chỉnh việc thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy; phát hiện những sơ hở, thiếu sót trong các quy định của pháp luật để chủ động kiến nghị các cấp có thẩm quyền hoàn thiện hành lang pháp lý nhằm kiểm soát chặt chẽ, có hiệu quả các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn thành phố.

Các sở, ban, ngành thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, quy định của Luật Phòng, chống ma túy và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, các bộ, ngành trung ương và thành phố Hà Nội xây dựng kế hoạch cụ thể, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức các hoạt động phòng, chống ma túy, kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy lồng ghép các hoạt động chuyên môn của đơn vị.

UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương đề ra các giải pháp cụ thể, phù hợp thực tiễn của địa phương, chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp triển khai thực hiện trong công tác phòng, chống ma túy, kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy...

Vĩnh Hoàng