Bạc Liêu: Triển khai sâu rộng các hoạt động nhân Tháng Hành động phòng, chống ma túy

18/06/2020 09:15

Bám sát những nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, trong tháng “Hành động Quốc gia về phòng chống ma túy năm 2020”, Bạc Liêu tập trung triển khai nhiều hoạt động cả chiều rộng lẫn chiều sâu.

Tuyên truyền phòng, chống ma túy. Ảnh Nhật Thy

Ông Nguyễn Hùng Thái, Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Bạc Liêu cho biết, trong năm 2020, tỉnh tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm những kết quả đã được, trên cơ sở đó  điều chỉnh, bổ sung các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn; các chương, kế hoạch về công tác phòng chống ma túy trên địa bàn tỉnh năm 2020, tháng “Hành động Quốc gia phòng chống ma túy năm 2020” và những năm tiếp theo. Trong đó tập trung cho công tác tổ chức triển khai các văn bản, công tác truyền thông nhằm nâng cao hơn nữa về nhận thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, của nhân dân đặc biệt là của gia đình có người nghiện mà túy, người nghiện ma túy về phòng chống ma túy; thực hiện tốt hơn việc rà soát, lập hồ sơ quản lý người nghiện, phân loại người nghiện để trên cơ sở đó thực hiện biện pháp giáo dục tại gia đình và công đồng; đưa vào Cơ sở cai nghiện ma túy cai nghiện tập trung theo tình trạng nghiện của người nghiện ma túy.

Đồng thời, thực hiện tốt hơn công tác phối hợp giữa các sở ban ngành, địa phương và gia đình có người nghiện ma túy trong công tác cai nghiện ma túy tại công đồng và gia đình mà đặc biệt là việc theo dõi nắm diễn biến tư tưởng của học viên và gia đình học viện để kịp thời có biện pháp giúp đỡ hỗ trợ.

Thực hiện tốt hơn việc dạy nghề cho học viên để khi về cộng đồng tham gia lao động sản sản nâng cao đời sống cho bản thân, gia đình và cộng đồng;… Triển khai thực hiện Đề án ứng dụng thuốc Cedemex (thực hiện theo Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 05/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ, về việc tăng cường phòng, chống và cai nghiện ma túy trong tình hình mới) trong hỗ trợ điều trị nghiện ma túy giai đoạn 2020 – 2025 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (bao gồm tại Cơ sở cai nghiện ma túy và tại gia đình, cộng đồng) cho 450 người nghiện ma túy nhóm Opiats (thuốc phiện, cần sa, heroin), trong đó, tại Cơ sở cai nghiện ma túy là 195 người, tại gia đình, cộng đồng là 255 người.

Đẩy nhanh tiến độ sửa chữa, cải tạo xây dựng mở rộng quy mô Cơ sở cai nghiên ma túy tỉnh thêm khoảng 400 học viên (hiện tại chỉ chứa được 370 học viên).

Với những nội dung tập trung nêu trên, trong tháng “Hành động Quốc gia về phòng chống ma túy năm 2020”, tỉnh tập trung triển khai chiều rộng lẫn chiều sâu như: đưa các tin bài, phóng sự, chuyên mục lên các tiện thông tin đại chúng; Treo pa nô, áp phích theo các tuyến đường; Tổ chức các buổi truyền thông trực tiếp cho người dân nhất là các địa bàn phức tạp; Tổ chức nói chuyện chuyên đề và tổ chức Hội thi tìm hiểu về pháp luật và các văn bản có liên quan về phòng chống ma túy, tác hại của ma túy, giải pháp, biện pháp phòng ngừa cho học viên đang cai nghiện ma túy tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh.      

Top