Ủy ban Quốc gia giai đoạn 1994-1998

26/11/2012 15:20

Giai đoạn 1994-1998

 Phó Thủ tướng Chính phủ (Chủ tịch)  Ông Phan Văn Khải
 Bộ trưởng Bộ Y tế (Phó Chủ tịch)  Ông Nguyễn Trọng Nhân
 Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc và Miền núi  Ủy viên
 Bộ trưởng Bộ Y tế  Ủy viên
 Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin  Ủy viên
 Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ  Ủy viên
 Thứ trưởng Bộ nội vụ  Ủy viên
 Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư  Ủy viên
 Thứ trưởng Bộ Tài chính  Ủy viên
}
Top