Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy mại dâm tỉnh Bến Tre

14/03/2012 10:01

1. Ông Trương Văn Nghĩa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban;

2. Ông Ngô Văn Tán - Giám đốc Sở Y tế - Phó Trưởng ban;

3. Ông Lê Minh Trung - Phó Giám đốc Công an tỉnh - Phó Trưởng ban;

4. Ông Nguyễn Minh Lập - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Phó Trưởng ban;

5. Ông Nguyễn Văn Hoàng - Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh - Ủy viên;

6. Ông Nguyễn Thành Trí - Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh - Ủy viên;

7. Ông Huỳnh Thanh Phương - Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Ủy viên;

8. Ông Đoàn Văn Đảnh - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Ủy viên;

9. Ông Nguyễn Văn Huấn - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo - Ủy viên;

10. Ông Võ Văn Ninh - Phó Giám đốc Sở Tài chính - Ủy viên;

11. Ông Nguyễn Văn Nhứt - Phó Giám đốc Sở Tư pháp - Ủy viên;

12. Ông Lê Minh Trí - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông - Ủy viên;

13. Ông Bùi Văn Chương - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch - Ủy viên;

14. Ông Trần Văn Đấu - Phó Giám đốc Sở Công thương - Ủy viên;

15. Ông Trương Văn Dũ - Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh - Ủy viên;

16. Ông Châu Văn Thơi - Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh - Ủy viên;

17. Ông Trần Trung Hào - Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh - Ủy viên;

18. Ông Hồ Văn Chiến - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh - Ủy viên;

19. Ông Trần Quốc Việt - Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh - Ủy viên;

20. Bà Phạm Thị Thanh Thảo - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh - Ủy viên;

21. Ông Bùi Quang Tạo - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh - Ủy viên;

22. Ông Nguyễn Tấn Huỳnh -Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh tỉnh -  Ủy viên;

Top