Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tỉnh Kon Tum

14/03/2012 10:01

 

1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh, phụ trách khối Văn hóa-Xã hội - Trưởng ban;

2. Giám đốc Công an tỉnh - Phó Trưởng ban Thường trực;

3. Giám đốc Sở Y tế - Phó Trưởng ban;

4. Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Phó Trưởng ban;

5. Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh - Ủy viên;

6. Phó Giám đốc Công an tỉnh - Ủy viên;

7. Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Ủy viên;

8. Phó Giám đốc Sở Y tế - Ủy viên;

9. Lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh - Ủy viên;

10. Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư - Ủy viên;

11. Lãnh đạo Sở Tài chính - Ủy viên;

12. Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông - Ủy viên;

13. Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo - Ủy viên;

14. Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Ủy viên;

15. Lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch - Ủy viên;

16. Lãnh đạo Sở Công thương - Ủy viên;

17. Lãnh đạo Sở Tư pháp - Ủy viên;

18. Lãnh dạo Ban Dân tộc tỉnh - Ủy viên;

19. Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh - Ủy viên;

20. Lãnh đạo Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh - Ủy viên;

21. Lãnh đạo Báo Kon Tum - Ủy viên;

22. Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh - Ủy viên;

23. Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh - Ủy viên;

24. Lãnh đạo liên đoàn Lao động tỉnh - Ủy viên;

25. Lãnh đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh - Ủy viên;

26. Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh - Ủy viên;

27. Lãnh đạo Hội Cựu chiến binh tỉnh - Ủy viên;

28. Lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học - kỹ thuật tỉnh - Ủy viên;

Top