Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tỉnh Thanh Hóa

10/05/2012 16:21

1. Ông Vương Văn Việt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban;

2. Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Phó Trưởng ban Thường trực;

3. Ông Trịnh Xuyên, Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng ban;

4. Ông Hoàng Sĩ Bình, Giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng ban;

5. Ông Lê Trọng Hân, Phó Giám đốc Sở Công thương, Ủy viên;

6. Ông Nguyễn Văn Bính, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Ủy viên;

7. Ông Lê Viết Bốn, Phó Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Ủy viên;

8. Ông Đỗ Thế Hạnh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy viên;

9. Ông Hoàng Tiến Hiện, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy viên;

10. Ông Dương Văn Huệ, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Ủy viên;

11. Ông Nguyễn Văn Huệ, Phó Cục trưởng, Cục Hải quan tỉnh, Ủy viên;

12. Ông Lê Quang Hùng, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư­, Ủy viên;

13. Ông Nguyễn Anh Khuyến, Phó Giám đốc Sở Tài chính, Ủy viên­;

14. Ông Lê Ngọc Long, Phó Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ủy viên;

15. Ông Nguyễn Văn Minh, Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ủy viên;

16. Bà Nguyễn Thị Quyết, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Ủy viên;

17. Ông Trần Ân Sinh, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Ủy viên;

18. Ông Nguyễn Ngọc Thành, Phó Giám đốc Sở Y tế, Ủy viên;

19. Ông Lê Chí Thi, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Ủy viên;

20. Ông Cầm Bá Tường, Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh, Ủy viên;

21. Ông Hoàng Minh Tường, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy viên;

22. Ông Nguyễn Quốc Uy, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Ủy viên.

23. Ông Nguyễn Ngọc Tiến, Phó Bí thư, Tỉnh đoàn TNCSHCM, Ủy viên; 

Top