Các Tổ chức có liên quan của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam

15/01/2022 11:14

(Chinhphu.vn) - Việt Nam chính thức gia nhập Liên Hợp Quốc ngày 20/9/1977. Kể từ đó, quan hệ của Việt Nam với Liên Hợp Quốc không ngừng được phát triển theo hướng ngày càng sâu rộng và hiệu quả. Điều này đã được chứng minh qua những tổ chức Liên Hợp Quốc đang hoạt động tại Việt Nam.

• 1. UN - Liên Hợp Quốc

https://vietnam.un.org/

• 2. FAO - Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực của Liên Hợp Quốc

https://www.fao.org/vietnam/en/

• 3. ILO - Tổ chức Lao động Quốc tế

https://www.ilo.org/hanoi/lang--vi/index.htm

• 4. IOM - Tổ chức Di cư Quốc tế

https://vietnam.iom.int/vi

• 5. UNAIDS - Chương trình phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS

https://www.unaids.org

• 6. UNESCO - Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc

https://en.unesco.org/fieldoffice/hanoi

• 7. UNFPA - Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc

https://vietnam.unfpa.org/vi

• 8. UNDP - Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc

https://www.undp.org/

• 9. UNICEF - Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc

https://www.unicef.org/vietnam/vi

• 10. UNIDO - Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc

https://www.unido.org/

• 11. UN Women - Cơ quan Liên Hợp Quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ

https://asiapacific.unwomen.org/en/countries/vietnam

• 12. UNODC - Văn phòng Liên Hiệp Quốc về Ma túy và Tội phạm

https://www.unodc.org/southeastasiaandpacific/en/vietnam/index.html

• 13. IFAD - Quỹ Phát triển nông nghiệp quốc tế của Liên Hợp Quốc

https://www.ifad.org/en/

• 14. WHO - Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam

https://www.who.int/vietnam/vi/home

• 15. UN-HABITAT - Cơ quan của Liên Hợp Quốc về phát triển khu dân cư và đô thị bền vững

https://unhabitat.org/

(Nguồn: https://vietnam.un.org/vi/about/un-entities-in-country)

Top