Các tổ chức xã hội

15/04/2014 09:46

Tổ chức xã hội là hình thức tổ chức tự nguyện của công dân, tổ chức Việt Nam có chung mục đích tập hợp, hoạt động theo pháp luật và theo điều lệ, không vì lợi nhuận nhằm đáp ứng lợi ích chính đáng của các thành viên và tham gia vào quản lí nhà nước, quản lí xã hội.

I. Giới thiệu

Hiện nay các tổ chức xã hội Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực HIV/AIDS bao gồm:

1. Các tổ chức phi chính phủ (có tư cách pháp nhân) chuyên hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo, tập huấn, cung cấp dịch vụ dự phòng, khám chữa bệnh, tư vấn, triển khai dự án.

2. Nhóm tự lực/Tổ chức dựa vào cộng đồng do các dự án hỗ trợ thành lập là nhóm đồng đẳng của những người nhiễm HIV, sử dụng ma túy (IDU), phụ nữ bán dâm (SW), nam quan hệ tình dục đồng giới (MSM), bạn tình âm tính của người nhiễm H và người sử dụng ma túy (PSP) là tập hợp thành nhóm để sinh hoạt, chia sẻ kiến thức - trao đổi thông tin và tổ chức các hoạt động nhằm tuyên truyền và cung cấp các dịch vụ giảm hại, dự phòng lây nhiễm HIV, chăm sóc và hỗ trợ những người có hoàn cảnh giống như mình

3. Mạng lưới: Do các tổ chức phi chính phủ và các CBO cùng lập nên hoặc do các CBO của cùng nhóm bị ảnh hưởng để tạo thành hệ thống kết nối, hỗ trợ chia sẻ thông tin, huy động nguồn lực, vận động chính sách

II. Các tổ chức phi chính phủ (NGOs)

III. Các tổ chức dựa vào cộng đồng (CBOs)

IV. Tin tức, sự kiện

}
Top