Câu hỏi: Xin hỏi trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong công tác phòng, chống mại dâm như thế nào?

23/05/2012 16:30

Trả lời:

Điều 34 Pháp lệnh phòng, chống mại dâm quy định trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau:

1. Tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện việc giáo dục phòng, chống mại dâm trong hệ thống nhà trường phù hợp với trình độ học sinh, sinh viên từng cấp học, phù hợp với loại hình nhà trường và phong tục, tập quán của từng dân tộc.

2. Giáo dục lối sống văn hoá lành mạnh cho học sinh, sinh viên, học viên.

3. Chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc xây dựng nội dung, phương pháp giáo dục phòng, chống mại dâm trong nhà trường.

Top