Công tác tại cơ sở cai nghiện có thuộc đối tượng áp dụng Nghị định số 26 không?

19/01/2021 10:39

Công chức, viên chức và người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng, điều động, biệt phái đã được xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP được hưởng chế độ trợ cấp, phụ cấp theo quy định của Nghị định số 26/2016/NĐ-CP.

Theo phản ánh của ông Nguyễn Văn Trường (Tiền Giang), căn cứ hướng dẫn của cơ quan nội vụ, người lao động đang ký hợp đồng lao động để làm những công việc nêu tại Điều 1 Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP và áp dụng bảng lương quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP thì chuyển sang thực hiện ký hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP.

Ông Trường hỏi, vậy người lao động như nêu trên công tác tại cơ sở cai nghiện ma túy và trung tâm công tác xã hội (đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách Nhà nước bảo đảm chi phí hoạt động) có thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định số 26/2016/NĐ-CP ngày 6/4/2016 của Chính phủ quy định chế độ trợ cấp, phụ cấp đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy và cơ sở trợ giúp xã hội công lập hay không?

Về vấn đề này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 26/2016/NĐ-CP ngày 6/4/2016 quy định chế độ trợ cấp, phụ cấp đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy và cơ sở trợ giúp xã hội công lập:

“Công chức, viên chức và người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng, điều động, biệt phái đã được xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang làm công tác quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ, phục vụ tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy và người sau cai nghiện ma túy và cơ sở trợ giúp xã hội công lập quy định tại Khoản 2 Điều này”.

Do đó, người lao động, trong trường hợp này, được hưởng chế độ trợ cấp, phụ cấp theo quy định của Nghị định số 26/2016/NĐ-CP.
}
Top