Đề xuất phương án chi trả chi phí xét nghiệm HIV cho phụ nữ mang thai

28/01/2021 17:08

Tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống nhiễm virus gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) mới đây, Bộ Y tế đề xuất 2 phương án quy định nguồn ngân sách nhà nước và phương thức chi trả chi phí xét nghiệm HIV cho phụ nữ mang thai.

 

Cụ thể, phương án 1: Ngân sách địa phương bảo đảm cho phụ nữ mang thai thuộc phạm vi quản lý tại địa phương (có đăng ký cư trú tại địa phương). Phương án 2: Ngân sách địa phương bảo đảm xét nghiệm HIV cho phụ nữ mang thai chăm sóc thai sản tại các cơ sở y tế trên địa bàn.

Theo dự thảo, ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí xét nghiệm HIV cho phụ nữ mang thai theo chỉ định chuyên môn theo phân cấp ngân sách hiện hành cho đối tượng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 35 Luật phòng, chống HIV/AIDS. Các cơ sở y tế có trách nhiệm bảo đảm kinh phí thực hiện đầy đủ chế độ xét nghiệm HIV cho phụ nữ mang thai.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm bố trí kinh phí xét nghiệm HIV cho phụ nữ mang thai có đăng ký cư trú tại địa phương (phương án 1)/phụ nữ mang thai tại các cơ sở y tế thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn (phương án 2).

Về phương thức chi trả, dự thảo nêu rõ, định kỳ hằng năm cùng thời điểm lập dự toán ngân sách, căn cứ quy trình, thời điểm, số lần xét nghiệm HIV cho phụ nữ mang thai theo quy định chuyên môn của Bộ trưởng Bộ Y tế, các cơ sở y tế có chức năng quản lý, chăm sóc sức khỏe sinh sản bao gồm các cơ sở thuộc hệ thống công lập và ngoài công lập (cơ sở y tế) có trách nhiệm lập dự toán kinh phí xét nghiệm HIV cho phụ nữ mang thai quy định tại điểm b khoản 1 Điều 35 Luật phòng, chống HIV/AIDS và gửi Sở Y tế để được thẩm định, tổng hợp theo quy định.

Theo phương án 1, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm tổng hợp dự toán kinh phí xét nghiệm HIV cho phụ nữ mang thai của các cơ sở y tế thuộc phạm vi quản lý của địa phương và dự toán kinh phí xét nghiệm HIV của phụ nữ mang thai cư trú tại địa phương chăm sóc thai sản tại các tỉnh, thành phố khác gửi Sở Tài chính tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phê duyệt theo thẩm quyền.

Các cơ sở y tế có trách nhiệm lập báo cáo tổng hợp kinh phí đã chi cho xét nghiệm HIV cho phụ nữ mang thai theo nơi cư trú gửi Sở Y tế tại địa phương tổng hợp, thẩm định và chuyển Sở Tài chính xem xét, giải quyết theo quy định đồng thời gửi đề nghị thanh toán và tổng hợp kinh phí đã chi xét nghiệm HIV cho phụ nữ mang thai cho Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có phụ nữ mang thai thực hiện xét nghiệm HIV tại cơ sở.

Theo phương án 2, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm tổng hợp dự toán kinh phí xét nghiệm HIV cho phụ nữ mang thai của các cơ sở y tế thuộc phạm vi quản lý của địa phương gửi Sở Tài chính tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phê duyệt theo thẩm quyền.

Các cơ sở y tế có trách nhiệm lập báo cáo tổng hợp kinh phí đã chi cho xét nghiệm HIV cho phụ nữ mang thai phát sinh trong năm gửi Sở Y tế tại địa phương…
Top