Đối tượng được hỗ trợ từ Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo

20/08/2019 14:22

Theo quy định tại Thông tư 28/2017/TT-BYT, Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo hoặc Quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV tại địa phương chịu trách nhiệm thanh toán phần chi phí đồng chi trả thuốc kháng HIV cho người nhiễm HIV có thẻ BHYT.

Theo phản ánh của ông Nguyễn Hữu Tước (Bắc Ninh), Khoản 1, Điều 4 Quyết định 2188/QĐ-TTg ngày 15/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định: "1. Căn cứ vào khả năng ngân sách, các địa phương bảo đảm hỗ trợ chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng virus HIV cho người nhiễm HIV/AIDS có thẻ BHYT thông qua Quỹ khám chữa bệnh người nghèo, Quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV…".

Mặt khác, Điều 1 Quyết định 14/2012/QĐ-TTg quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ về khám, chữa bệnh cho người nghèo như sau:

“1. Điều 2 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều 2. Đối tượng được hưởng chế độ hỗ trợ khám, chữa bệnh theo Quyết định này gồm:

1. Người thuộc hộ nghèo theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ về chuẩn hộ nghèo.

2. Đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống ở xã, phường, thị trấn thuộc vùng khó khăn theo quy định tại Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 5/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Người thuộc diện được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định của pháp luật và người đang được nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội của Nhà nước.

4. Người mắc bệnh ung thư, chạy thận nhân tạo, mổ tim hoặc các bệnh khác gặp khó khăn do chi phí cao mà không đủ khả năng chi trả viện phí".

Căn cứ các quy định trên, ông Tước hỏi, người nhiễm HIV không thuộc các đối tượng quy định tại Điều 1 Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg khi điều trị thuốc kháng virus HIV có được sử dụng Quỹ khám chữa bệnh người nghèo để hỗ trợ kinh phí cùng chi trả hay không?

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Tại Khoản 3, Điều 156 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan ban hành mà có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của văn bản được ban hành sau.

Như vậy, việc hỗ trợ chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng virus HIV cho người nhiễm HIV/AIDS có thẻ BHYT từ các nguồn Quỹ khám chữa bệnh người nghèo, Quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV sẽ được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 2188/QĐ-TTg ngày 15/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định thanh toán thuốc kháng HIV được mua sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn Quỹ khám chữa bệnh BHYT và hỗ trợ người sử dụng thuốc kháng vi rút HIV.

Về vấn đề này, ngày 28/6/2017 Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 28/2017/TT-BYT quy định về quản lý thuốc kháng HIV được mua sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn Quỹ khám chữa bệnh BHYT và hỗ trợ chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng HIV cho người nhiễm HIV có thẻ BHYT.

Theo đó, Thông tư số 28/2017/TT-BYT quy định Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo hoặc Quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV tại địa phương chịu trách nhiệm thanh toán phần chi phí đồng chi trả thuốc kháng HIV cho người nhiễm HIV có thẻ BHYT. Trường hợp địa phương không có Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo hoặc Quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV thì do ngân sách địa phương chịu trách nhiệm chi trả chi phí này.

Top