Hà Nội: 100% xã, phường triển khai mô hình phòng, chống mại dâm

18/11/2021 11:16

Phát huy tính chủ động, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự phối hợp tham gia của các tổ chức, đoàn thể ở cơ sở trong công tác phòng, chống mại dâm; các địa phương chủ động bố trí nguồn lực, kinh phí cho công tác phòng, chống mại dâm tại địa phương.

Đây là tinh thần nêu trong Kế hoạch số 255/KH-UBND ngày 16-11-2021 của UBND thành phố Hà Nội về phòng, chống mại dâm trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025.

Kế hoạch xác định rõ đến 13 chỉ tiêu thực hiện nội dung trên. Theo đó, đến năm 2021, thành phố phấn đấu có ít nhất 70% số xã, phường, thị trấn tổ chức được ít nhất một hình thức tuyên truyền về phòng ngừa mại dâm và được duy trì thường xuyên. Thông tin về phòng, chống mại dâm được đăng tải trên cơ quan báo chí trung ương, thành phố ít nhất một tháng một lần.

Ít nhất 70% người lao động tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm; ít nhất 60% người lao động trong các khu công nghiệp; 70% học sinh, sinh viên các trường trung học phổ thông, cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố được tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật, cung cấp thông tin, kiến thức về phòng, chống mại dâm.

Thành phố cũng đặt mục tiêu, 100% quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động phòng, chống mại dâm. 100% xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố triển khai mô hình phòng, chống mại dâm cấp xã.

Ít nhất 50% các quận, huyện, thị xã lồng ghép nhiệm vụ phòng, chống tệ nạn mại dâm với việc thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình an sinh trợ giúp xã hội, chương trình phòng, chống ma túy, chương trình phòng, chống HIV/AIDS.

100% tố giác, tin báo, khiếu nại hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm được tiếp nhận, xác minh, phân loại, xử lý kịp thời. Hằng năm, tăng từ 3 đến 5% số tội phạm liên quan đến mại dâm được xử lý theo quy định của pháp luật. Triệt xóa 100% điểm phức tạp về tệ nạn mại dâm, không để phát sinh điểm mới. Duy trì không để tái hoạt động trở lại tại các điểm phức tạp về tệ nạn mại dâm đã triệt xóa. Hằng năm, tổ chức kiểm tra trên 60% số cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm trên địa bàn quản lý.

Ít nhất 10% địa bàn cấp huyện xây dựng, triển khai mô hình thí điểm về phòng, ngừa mại dâm, hỗ trợ can thiệp giảm hại, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, bảo đảm quyền của người lao động trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm, cung cấp dịch vụ hỗ trợ hòa nhập cộng đồng đối với người bán dâm.

Ít nhất 60% người bán dâm có nhu cầu và đủ điều kiện được tiếp cận và sử dụng các dịch vụ hỗ trợ xã hội, hòa nhập cộng đồng. Ít nhất 70% đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ cấp thành phố và 50% ở cấp huyện, cấp xã, các cơ quan, tổ chức có liên quan đến lĩnh vực phòng, chống mại dâm được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ về công tác phòng, chống mại dâm; thực hiện các can thiệp giảm hại; phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; hỗ trợ hòa nhập cộng đồng đối với người bán dâm.

Để hoàn thành các chỉ tiêu trên, ngoài triển khai 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, UBND thành phố còn yêu cầu các cấp, các ngành tổ chức thực hiện đồng bộ 4 nhóm giải pháp, gồm: Tăng cường công tác quản lý nhà nước về phòng, chống mại dâm; các cấp ủy Đảng đưa chương trình phòng, chống mại dâm vào văn kiện, nghị quyết và chiến lược về phát triển kinh tế - xã hội và thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện…

Top