Hà Nội: Đến năm 2020, giảm 5% số xã, phường, thị trấn có tệ nạn ma túy

02/05/2019 09:09

Đây là một trong những chỉ tiêu của thành phố Hà Nội đặt ra trong Kế hoạch số 101/KH-UBND về “Triển khai thực hiện dự án Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố đến năm 2020” vừa được UBND thành phố ban hành.

Kế hoạch nêu rõ 5 nhóm mục đích, trong đó yêu cầu số 1 là tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các ngành, đoàn thể, tổ chức, các lực lượng quần chúng, huy động các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn xã, phường, thị trấn tham gia phối hợp phòng, chống ma túy. 

Ngoài mục tiêu giảm 5% số xã, phường, thị trấn có tệ nạn ma túy, Hà Nội cũng phấn đấu đến năm 2020, giảm mức độ phức tạp của các xã, phường, thị trấn trọng điểm về ma túy so với giai đoạn 2012-2015. Thành phố cũng quyết tâm duy trì, không để phát sinh tệ nạn ma túy, đồng thời đến năm 2020 nâng tổng số xã, phường, thị trấn không có người nghiện ma túy, không có đối tượng hoạt động phạm tội ma túy - “xã trắng” - so với giai đoạn 2012-2015. 

Kế hoạch đề ra 6 nhóm biện pháp thực hiện dự án bảo đảm đồng bộ, đa chiều từ tuyên truyền, vận động, rà soát, nắm bắt tình hình, phân loại, quản lý đối tượng đến tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy. Đáng chú ý, trong biện pháp tuyên truyền, Hà Nội xác định ngoài các hình thức tuyên truyền cũ, sẽ áp dụng thêm các hình thức tuyên truyền qua internet, báo điện tử, mạng xã hội...
Top