Hà Nội: Tăng cường phối hợp liên ngành phòng, chống mại dâm

06/05/2020 15:54

Các Sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội của Thành phố phối hợp tham mưu xây dựng kế hoạch phòng chống mại dâm, đồng thời căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động xây dựng kế hoạch và chỉ đạo triển khai đến các đơn vị trực thuộc và địa phương, cơ sở để thực hiện.

Ảnh minh họa. Nguồn internet

Theo Kế hoạch phối hợp liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm năm 2020 của Sở LĐTB&XH Hà Nội, Sở chủ trì, phối hợp với các cơ quan trong liên ngành Thành phố xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch phòng, chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn Thành phố. Định kỳ sơ, tổng kết hoạt động phối hợp của liên ngành và báo cáo UBND, Ban Chỉ đạo 138 Thành phố. Tổ chức tập huấn các văn bản mới liên quan công tác phòng, chống mại dâm; tổ chức các buổi học tập, trao đổi, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội của các ngành.
 
Chủ trì triển khai công tác của Đội kiểm tra liên ngành phòng chống mại dâm Thành phố, phối hợp các Sở, Ban, ngành liên quan xây dựng kế hoạch và kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ; tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn Đội kiểm tra liên ngành 178 cấp huyện, cấp xã thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng hoạt động mại dâm ở địa bàn phức tạp về tệ nạn mại dâm. Phối hợp các Sở, Ban, ngành, đoàn thể Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai có hiệu quả mô hình phòng, chống mại dâm cấp xã, đề án mô hình thí điểm đảm bảo quyền của người lao động trong cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn xã hội và mô hình thí điểm hỗ trợ giảm hại cho người bán dâm tại cộng đồng,...

Trước đó, để tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp, biện pháp phòng, chống mại dâm; đảm bảo thực hiện hoàn thành kế hoạch về công tác phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn Thành phố, UBND Thành phố chỉ đạo các cấp, ngành Thành phố tập trung thực hiện các nhiệm vụ, hướng tới các chỉ tiêu cơ bản sau: Tăng cường kiểm tra, giám sát không để tái hoạt động trở lại 6 tụ điểm tệ nạn mại dâm tại địa bàn công cộng đã bàn giao cho địa phương quản lý các năm tiềm ẩn nguy cơ tái hoạt động trở lại; triệt xóa 13 tụ điểm phức tạp về hoạt động mại dâm tại địa bàn công cộng và trong cơ sở kinh doanh dịch vụ; phát hiện, khám phá, xử lý hình sự 150 vụ án liên quan đến hoạt động mại dâm; xét xử 100 vụ án liên quan đến hoạt động mại dâm.

Đội kiểm tra liên ngành 178 Thành phố tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn mại dâm tại 60 cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về an ninh trật tự dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm trên địa bàn Hà Nội. Đội kiểm tra liên ngành cấp huyện, cấp xã kiểm tra 80% số cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm trên địa bàn quản lý; tiếp tục duy trì công tác phòng chống mại dâm theo nội dung Mô hình phòng, chống mại dâm cấp xã tại 100% xã, phường, thị trấn trên địa bàn Hà Nội. Hỗ trợ, tạo việc làm cho 10-20 người bán dâm. Xây dựng, duy trì 80% tổng số xã, phường, thị trấn (470/584 xã, phường, thị trấn) không có tệ nạn mại dâm gắn với các phong trào xây dựng gia đình, làng, phố, cơ quan, đơn vị văn hóa, xây dựng nông thôn mới...

}
Top