Hiệu quả 3 mô hình hỗ trợ người bán dâm tại Hà Nội

25/08/2020 11:08

Việc triển khai 3 mô hình hỗ trợ người bán dâm trên địa bàn TP. Hà Nội đã mang lại những kết quả tích cực, giảm thiểu tác hại của hoạt động mại dâm đối với chính bản thân họ và cộng đồng xã hội.

Sinh hoạt nhóm đồng đẳng hỗ trợ giảm hại cho người bán dâm

Cụ thể, mô hình “Hỗ trợ nhằm đảm bảo quyền cho người lao động trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn xã hội” được thí điểm tại địa bàn quận Cầu Giấy và Ba Đình, từ khi tổ chức thí điểm đến nay, đã có 100 người là đại diện cơ sở kinh doanh dịch vụ được tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật; 300 người lao động làm việc trong cơ sở kinh doanh dịch vụ được cung cấp thông tin, kiến thức về các quyền của người lao động, được đào tạo, tập huấn về công tác an toàn, vệ sinh lao động. Thông qua mô hình đã tạo sự chuyển biến về nhận thức, nâng cao trách nhiệm của chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ trong việc thực hiện đảm bảo quyền lợi cho người lao động; đảm bảo quyền bình đẳng trong việc tiếp cận, sử dụng các dịch vụ xã hội của người lao động.

Bên cạnh đó, Mô hình “Hỗ trợ tăng cường năng lực của nhóm tự lực giúp đỡ người bán dâm trong việc tiếp cận, truyền thông và hỗ trợ giảm hại, phòng, chống bạo lực giới” được thực hiện thí điểm trên địa bàn quận Hoàng Mai; đã thiết lập và duy trì hoạt động 01 Nhóm đồng đẳng với 10 thành viên nhằm tiếp cận và hỗ trợ người bán dâm đến các dịch vụ hỗ trợ xã hội, đồng thời, tổ chức kết nối với các đơn vị cung cấp dịch vụ xã hội trên địa bàn để kịp thời hỗ trợ khách hàng; tiếp cận, truyền thông bảo đảm quyền được bình đẳng trong tiếp cận dịch vụ và can thiệp giảm hại, phòng, chống bạo lực giới trong phòng, chống mại dâm cho 100 người bán dâm, trong đó, 50 người được chuyển gửi đến các dịch vụ phù hợp; xây dựng và in ấn 200 quyển sổ tay cung cấp các dịch vụ cho người bán dâm.

Mô hình “Cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho người bán dâm tại cộng đồng, Trung tâm công tác xã hội” được thực hiện thí điểm trên địa bàn quận Hoàng Mai; 300 người bán dâm đã tiếp cận truyền thông nâng cao nhận thức, trong đó, chuyển gửi hỗ trợ cung cấp dịch vụ y tế cho 150 người, hỗ trợ thay đổi hoặc giảm mức độ công việc hoạt động mại dâm thông qua việc học nghề ngắn hạn cho 20 người và cung cấp hỗ trợ dịch vụ pháp lý cho 20 người. Thông qua hoạt động của các mô hình đã giúp người bán dâm được cung cấp các kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản, tình dục an toàn, được giới thiệu đến các dịch vụ và được điều trị các bệnh lây truyền qua đường tình dục, tư vấn, học nghề để thay đổi nghề nghiệp, tạo cơ hội giúp họ hòa nhập cộng đồng bền vững, giúp giảm thiểu tác hại của hoạt động mại dâm đối với đời sống xã hội, góp phần đảm bảo an ninh xã hội trên địa bàn thành phố.

Qua việc triển khai và duy trì 3 mô hình thí điểm trên đã tăng cường công tác quản lý nhà nước và nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ hỗ trợ những người làm việc trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm, giảm tác hại cho cộng đồng. Tạo sự chuyển biến về nhận thức, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong công tác phòng, chống mại dâm; bảo đảm quyền bình đẳng của người có nguy cơ cao, người bán dâm tiếp cận các dịch vụ xã hội; tạo cơ hội giúp họ hòa nhập cộng đồng bền vững.

Top