Khánh Hòa: Kết nối các dịch vụ can thiệp giảm hại cho người bán dâm

14/01/2020 14:03

Trong năm 2019, tại TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, đã kết nối và vận hành có hiệu quả 4 dịch vụ can thiệp giảm hại cho người bán dâm từ hệ thống dịch vụ sẵn có trên địa bàn.

Theo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Khánh Hòa, năm 2019, Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội thuộc Sở đã triển khai các hoạt động của 2 mô hình thí điểm: Mô hình Hỗ trợ tăng cường năng lực nhóm đồng đẳng của người bán dâm trong việc tiếp cận, truyền thông và can thiệp giảm hại phòng, chống bạo lực giới và mô hình Cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho người bán dâm tại cộng đồng, cơ sở trợ giúp xã hội.

Tư vấn hỗ trợ người bán dâm hoàn lương

Các hoạt động cơ bản đã đạt được mục tiêu ban đầu đề ra. Trong đó, tiếp cận, tư vấn, hỗ trợ, chuyển gửi hơn 150 lượt người bán dâm, người có hành vi nguy cơ cao (đạt 90% các ca tiếp cận ban đầu) đến các dịch vụ can thiệp giảm hại, hỗ trợ xã hội về y tế, pháp lý, đào tạo nghề, hỗ trợ khẩn cấp hòa nhập cộng đồng. Kết nối và vận hành có hiệu quả 4 dịch vụ can thiệp giảm hại từ hệ thống dịch vụ sẵn có trên địa bàn thành phố Nha Trang (mục tiêu đề ra là 03/05 dịch vụ có khách hàng). Phối hợp, lồng ghép có hiệu quả các hoạt động về phòng chống mại dâm, phòng chống lây nhiễm HIV, phòng chống các bệnh lây truyền qua đường tình dục, truyền thông bình đẳng giới và phòng chống bạo lực giới cho đối tượng đích và tại cộng đồng.

Năm 2020, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Khánh Hòa đẩy mạnh công tác truyền thông can thiệp giảm hại phòng, chống mại dâm. Phát triển nhóm đồng đẳng và tập huấn nâng cao kỹ năng cho thành viên nhóm và nhân viên các đơn vị cung cấp dịch vụ. Kết hợp các hoạt động của mô hình với các chính sách hỗ trợ hiện có tại địa phương tạo hiệu quả cao cho công tác phòng chống mại dâm trong tình hình hiện nay.

Top