Lào Cai: Phấn đấu chấm dứt dịch AIDS vào năm 2030

28/12/2021 09:39

(Chinhphu.vn) - Thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 6/7/2021 của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030, Tỉnh ủy Lào Cai đã cụ thể hóa bằng Chương trình hành động số 91-CTr/TU ngày 17/12/2021 với nhiều chỉ tiêu, mục tiêu cụ thể.

 Tỉnh tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền chống kỳ thị, phân biệt đối xử liên quan đến HIV/AIDS

Đó là đẩy mạnh các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS để giảm số người mới nhiễm HIV và tử vong liên quan AIDS; giảm tối đa tác động của dịch HIV/AIDS đến sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh trật tự,... trên địa bàn tỉnh; mở rộng và duy trì hoạt động truyền thông, can thiệp giảm hại và dự phòng lây nhiễm HIV, tỷ lệ người có hành vi nguy cơ cao được tiếp cận dịch vụ dự phòng lây nhiễm HIV đạt: 70% vào năm 2025; 80% vào năm 2030. Mở rộng và đa dạng hóa các loại hình tư vấn xét nghiệm HIV, đẩy mạnh xét nghiệm HIV dựa vào cộng đồng, tự xét nghiệm; tỷ lệ người nhiễm HIV trong cộng đồng biết tình trạng HIV của mình đạt: 90% vào năm 2025; 95% vào năm 2030; giám sát chặt chẽ dịch HIV/AIDS ở các nhóm có hành vi nguy cơ cao.

Nâng cao chất lượng điều trị HIV/AIDS: tỷ lệ người nhiễm HIV còn sống quản lý được trên địa bàn được điều trị ARV đạt: 90% vào năm 2025; 95% vào năm 2030 và tỷ lệ người được điều trị thuốc kháng vi rút HIV có tải lượng vi rút dưới ngưỡng ức chế đạt 95%; tiến tới loại trừ lây truyền HIV từ mẹ sang con vào năm 2030. Củng cố, tăng cường năng lực hệ thống phòng, chống HIV/AIDS các tuyến; bảo đảm nguồn nhân lực cho công tác phòng, chống HIV/AIDS.

Để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, trong giai đoạn tới, tỉnh Lào Cai đã đưa ra những giải pháp cụ thể. Đó là tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền tiếp tục quán triệt, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về công tác phòng, chống HIV/AIDS. Rà soát, bổ sung chủ trương, chính sách, quy định, chương trình, kế hoạch của các cấp các ngành, đơn vị liên quan đến  công tác phòng, chống HIV/AIDS.

Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống HIV/AIDS. Thống nhất quan điểm chỉ đạo đây là nhiệm vụ quan trọng đi đầu nhằm tác động hiệu quả, thay đổi nhận thức, hành vi trong phòng, chống HIV/AIDS tới mọi đối tượng, cộng đồng dân cư, từng gia đình, từng người dân, nhất là thanh, thiếu niên và nhóm người có nguy cơ cao lây nhiễm HIV. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền chống kỳ thị, phân biệt đối xử liên quan đến HIV/AIDS...

Bên cạnh đó tăng cường công tác quản lý Nhà nước của các cấp chính quyền. Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về phòng, chống HIV/AIDS; lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu về phòng, chống HIV/AIDS vào chương trình, kế hoạch công tác y tế; lồng ghép, phối hợp các đề án, dự án, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự của địa phương, ngành, đơn vị. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật về công tác phòng, chống HIV/AIDS từ tỉnh đến huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn, nhất là những nơi, những điểm nóng, hoặc có dư luận từ nhân dân về các hoạt động vi phạm pháp luật có liên quan đến phòng, chống HIV/AIDS. Xử lý nghiêm minh đối với các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống HIV/AIDS.

Đồng thời đẩy mạnh công tác phối hợp liên ngành, tổ chức chính trị - xã hội, địa phương, đơn vị và cộng đồng trong phòng, chống HIV/AIDS. Lồng ghép, phối hợp hiệu quả các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS với các đề án, dự án, chương trình, kế hoạch công tác, phát triển kinh tế, xã hội của các địa phương, sở, ngành, tổ chức chính trị-xã hội, đơn vị, như: Với các chương trình xóa đói giảm nghèo, giới thiệu việc làm, hỗ trợ cho người nhiễm HIV sống và hòa nhập cộng đồng... và cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố, thôn, bản, cơ quan, đơn vị văn hóa...

Đặc biệt là nâng cao năng lực, chuyên môn nghiệp vụ, chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống HIV/AIDS. Tập trung triển khai rộng rãi, linh hoạt và hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chuyên môn kỹ thuật y tế trong phòng, chống HIV/AIDS. Tăng cường các can thiệp giảm tác hại và phòng ngừa lây nhiễm HIV, chú trọng nhóm đối tượng ưu tiên. Nâng cao chất lượng điều trị người nghiện ma túy; đa dạng các mô hình điều trị nghiện ma túy, cấp phát thuốc tại tuyến cơ sở; triển khai điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV cho các nhóm nguy cơ cao.

Theo dõi, giám sát và dự báo kịp thời tình hình dịch HIV/AIDS; triển khai nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ công nghệ thông tin, các sáng kiến mới trong phòng, chống HIV/AIDS. Ưu tiên triển khai hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại các địa bàn có nguy cơ lây nhiễm HIV cao, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện ma túy, cơ sở bảo trợ xã hội, các cơ sở giam giữ, khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đa dạng hóa dịch vụ tư vấn, xét nghiệm HIV tại cơ sở y tế, cộng đồng và tự xét nghiệm HIV. Đẩy mạnh việc kết nối các dịch vụ, từ dự phòng, tư vấn, xét nghiệm đến điều trị HIV/AIDS và các hỗ trợ xã hội cần thiết khác.

Tỉnh cũng sẽ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công tác phòng, chống HIV/AIDS. Bảo đảm ngân sách cho công tác phòng, chống HIV/AIDS. Tăng cường đầu tư ngân sách Nhà nước, ngân sách tỉnh cho công tác phòng, chống HIV/AIDS phù hợp với thực tiễn tình hình dịch bệnh, bảo đảm tính đồng bộ, bền vững các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS gắn liền với thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Rà soát, bổ sung, ban hành cơ chế, chính sách huy động tốt các nguồn lực xã hội, nguồn viện trợ quốc tế. Mở rộng điều trị HIV/AIDS do Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả theo quyền lợi của người bệnh tham gia Bảo hiểm Y tế; có cơ chế phù hợp để 100% người nhiễm HIV tham gia Bảo hiểm Y tế. Điều phối và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài chính dành cho công tác phòng, chống HIV/AIDS; bảo đảm cung ứng kịp thời và đầy đủ thuốc, sinh phẩm, trang thiết bị, vật tư phục vụ công tác phòng, chống HIV/AIDS. Tiếp tục triển khai chính sách trợ cấp xã hội cho trẻ em bị nhiễm HIV, người nhiễm HIV thuộc hộ nghèo và các đối tượng khác theo quy định của pháp luật.

Top