Ninh Bình: Nhân rộng mô hình nhóm đồng đẳng hỗ trợ người bán dâm

23/11/2021 19:48

(Chinhphu.vn) - UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Kế hoạch số 184/KH-UBND vể thực hiện chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, tỉnh Ninh Bình phấn đấu nâng cao hiệu quả công tác truyền thông, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống mại dâm để đến năm 2025 có ít nhất 70% số xã, phường, thị trấn tổ chức được ít nhất một hình thức tuyên truyền về phòng ngừa mại dâm và được duy trì thường xuyên; thông tin về phòng, chống mại dâm được đăng tải trên cơ quan báo chí của tỉnh ít nhất một tháng một lần.

Ít nhất 70% người lao động tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm; ít nhất 60% người lao động trong các khu công nghiệp; 70% học sinh, sinh viên các trường trung học phổ thông, cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp được tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật, cung cấp thông tin, kiến thức về phòng, chống tệ nạn mại dâm.

Thực hiện các hoạt động phòng ngừa mại dâm thông qua lồng ghép các chương trình có liên quan tại địa bàn cơ sở; phấn đấu 100% các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động phòng, chống mại dâm; Ít nhất 50% các huyện, thành phố lồng ghép nhiệm vụ phòng, chống tệ nạn mại dâm với thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình an sinh, trợ giúp xã hội, chương trình phòng, chống ma túy, chương trình phòng, chống HIV/AIDS.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra; kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm; điều tra, truy tố các tội phạm liên quan đến mại dâm; 100% các tố giác, tin báo, khiếu nại hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm được tiếp nhận, xác minh, phân loại, xử lý kịp thời.

Số tội phạm liên quan đến mại dâm được xử lý theo quy định của pháp luật tăng 3-5% mỗi năm; tổ chức kiểm tra ít nhất 20% số cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm trên địa bàn; đến năm 2025, 100% các cơ sở được kiểm tra ít nhất một lần.

Thực hiện xây dựng, triển khai các hoạt động can thiệp giảm tác hại, phòng ngừa lây nhiễm các bệnh xã hội và HIV/AIDS, phòng ngừa, giảm tình trạng bạo lực trên cơ sở giới trong phòng, chống mại dâm; phấn đấu ít nhất 1 huyện/thành phố xây dựng, triển khai mô hình thí điểm về phòng ngừa mại dâm, hỗ trợ can thiệp giảm hại, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, đảm bảo quyền của người lao động trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm, cung cấp dịch vụ hỗ trợ hòa nhập cộng đồng đối với người bán dâm; ít nhất 60% người bán dâm có nhu cầu và đủ điều kiện được tiếp cận và sử dụng các dịch vụ hỗ trợ xã hội, hòa nhập cộng đồng.

Tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình thí điểm có hiệu quả của giai đoạn 2016-2020 theo hướng hỗ trợ trao quyền, tăng cường sự tham gia của các nhóm đồng đẳng, nhóm tự lực, câu lạc bộ của người bán dâm trong việc giải quyết các vấn đề liên quan;

Tỉnh Ninh Bình chú trọng việc đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống mại dâm; phấn đấu đến năm 2025 ít nhất 70% đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã, các cơ quan, tổ chức có liên quan đến lĩnh vực phòng, chống mại dâm được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ về công tác phòng, chống mại dâm; thực hiện các can thiệp giảm hại; phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; hỗ trợ hòa nhập đối với người bán dâm.

Để thực hiện tốt chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021-2025, UBND tỉnh đã đề ra 3 nhóm giải pháp đó là giải pháp hoàn thiện thể chế, giải pháp về tổ chức thực hiện, giải pháp về nguồn lực.

UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan tham mưu kiện toàn Tổ công tác liên ngành phòng, chống mại dâm cấp tỉnh; xây dựng kế hoạch, hướng dẫn và triển khai các nội dung của Kế hoạch hàng năm; xây dựng tài liệu, công cụ truyền thông về phòng, chống mại dâm; tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội các cấp, các ngành và tổ chức có liên quan; chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các sở, ngành liên quan, các địa phương xây dựng kế hoạch và triển khai, tổ chức các hình thức thông tin, truyền thông về phòng, chống mại dâm trên các phương tiện thông tin đại chúng và trực tiếp tại cộng đồng dân cư. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức tuyên truyền, lồng ghép tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống mại dâm cho học sinh, sinh viên.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo, tổ chức triển khai các giải pháp phòng ngừa tệ nạn mại dâm; xây dựng, phát triển hệ thống dịch vụ hỗ trợ cho người bán dâm; tiếp tục xây dựng và triển khai thí điểm các mô hình theo hướng hỗ trợ trao quyền, tăng cường sự tham gia đối với các nhóm đồng đẳng, nhóm tự lực, câu lạc bộ của người bán dâm trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến người bán dâm.

Vĩnh Hoàng

Top