Phấn đấu 100% trường học đạt tiêu chí 'Trường học không có ma tuý'

08/03/2022 16:08

(Chinhphu.vn) - Phấn đấu đến năm 2025, cơ bản 100% trường học trên cả nước đạt tiêu chí "Trường học không có ma tuý". Đây là một trong 5 chỉ tiêu đề ra tại Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy trong ngành Giáo dục đến năm 2025 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 7/3.

Phấn đấu 100% trường học đạt tiêu chí 'Trường học không có ma tuý' - Ảnh 1.

Một buổi tuyên truyền, giáo dục phòng chống ma túy cho học sinh tại Đắk Nông. Ảnh: VGP/HG

Kế hoạch nhằm tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, thống nhất, hiệu quả 9 nhiệm vụ, 5 giải pháp trong Chương trình Phòng chống ma túy (PCMT) giai đoạn 2021-2025 được phê duyệt tại Quyết định 1452/QĐ-TTg ngày 31/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ, nâng cao hiệu lực quản lý của Nhà nước, sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của ngành Giáo dục các cấp với các ngành và các tổ chức chính trị - xã hội, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật, cung cấp thông tin, kiến thức về phòng, chống tệ nạn ma túy cho cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động (gọi chung là nhà giáo) và người học. Đây là một trong 5 chỉ tiêu của công tác phòng, chống tệ nạn ma túy trong ngành Giáo dục tại Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy trong ngành Giáo dục đến năm 2025 vừa được ban hành ngày 7/3.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tệ nạn ma túy trong ngành Giáo dục, góp phần giữ vững kỷ cương pháp luật, bảo đảm an ninh, trật tự, tạo môi trường ổn định, an toàn để xây dựng và phát triển đất nước.

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành và kỹ năng PCMT cho đội ngũ nhà giáo và học sinh, sinh viên (HSSV) trong các cơ sở giáo dục.

Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các đơn vị trong việc triển khai thực hiện kế hoạch; bảo đảm sự phối hợp hiệu quả, đúng tiến độ theo kế hoạch đã đề ra; kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.

Xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, các đơn vị chủ động, tích cực tham mưu triển khai kế hoạch, đảm bảo hiệu quả và phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế và bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

5 chỉ tiêu của công tác phòng, chống tệ nạn ma túy trong ngành Giáo dục

Chương trình đề ra 5 chỉ tiêu của công tác phòng, chống tệ nạn ma túy trong ngành Giáo dục, đó là: Phấn đấu đến hết năm 2023, 100% cán bộ, giáo viên cốt cán của các trường trung học phổ thông, các trường đại học, cao đẳng sư phạm được tập huấn nâng cao chuyên môn nghiệp vụ về PCMT; tổ chức tuyên truyền, giáo dục, phổ biến các kiến thức PCMT với các hình thức, thời lượng và nội dung phù hợp cho 100% học sinh trung học phổ thông và sinh viên các trường đại học, cao đẳng sư phạm.

Phấn đấu đến hết năm 2024, 100% cán bộ, giáo viên cốt cán của các trường trung học cơ sở được tập huấn nâng cao chuyên môn nghiệp vụ về PCMT; tổ chức tuyên truyền, giáo dục, phổ biến các kiến thức PCMT với các hình thức, thời lượng và nội dung phù hợp cho 100% học sinh trung học cơ sở.

Phấn đấu đến hết năm 2025, 100% cán bộ, giáo viên cốt cán của các các trường tiểu học được tập huấn nâng cao chuyên môn nghiệp vụ về PCMT; tổ chức tuyên truyền, giáo dục, phổ biến các kiến thức PCMT với các hình thức, thời lượng và nội dung phù hợp cho 100% học sinh tiểu học.

Phấn đấu đến năm 2025, 100% đội ngũ nhà giáo, học sinh của các cơ sở giáo dục phổ thông và sinh viên các trường đại học, cao đẳng sư phạm trong cả nước được trang bị kiến thức cơ bản về tác hại của ma túy và các kỹ năng phòng ngừa ma túy.

Phấn đấu đến năm 2025, cơ bản 100% trường học trên cả nước đạt tiêu chí "Trường học không có ma tuý".

Tăng cường giảng dạy trong chương trình chính khóa

Theo Kế hoạch, ngành Giáo dục các cấp xây dựng kế hoạch cụ thể tổ chức phổ biến, tuyên truyền, giáo dục triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình PCMT đến năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định 1452/QĐ-TTg ngày 31/8/2021.

Xây dựng tài liệu hướng dẫn tăng cường giảng dạy trong chương trình chính khóa và tổ chức lồng ghép tuyên truyền, phổ biến giáo dục thông qua các hoạt động trải nghiệm, hoạt động ngoại khóa các nội dung về phòng ngừa ma túy cho HSSV của các cấp học phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Tổ chức tập huấn trang bị kiến thức và kỹ năng PCMT cho đội ngũ nhà giáo ở các cơ sở giáo dục có năng lực chỉ đạo, tổ chức thực hiện giảng dạy, tích hợp vào chương trình chính khóa, lồng ghép tuyên truyền, giáo dục trong các hoạt động giáo dục của nhà trường; có đủ năng lực tư vấn giải quyết các vướng mắc liên quan đến vấn đề phòng chống ma tuý cho HSSV khi cần.

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức phòng, chống tệ nạn ma túy; xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác PCMT; thực hiện tốt công tác biểu dương, khen thưởng nhằm động viên kịp thời những điển hình tiêu biểu trong công tác PCMT trong trường học.

Tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác quản lý HSSV, không để học sinh, sinh viên tham gia các tệ nạn ma túy và các phạm pháp luật; thiết lập các kênh tố giác qua môi trường mạng, mạng xã hội.

Phối hợp với cơ quan công an, chính quyền địa phương xây dựng, tổ chức thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự khu vực trường học, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh; kịp thời nắm bắt thông tin, phát hiện sớm để có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các vi phạm pháp luật, tội phạm trong HSSV liên quan đến tệ nạn ma túy.

Phát động phong trào các nhà trường tham gia phòng, chống tệ nạn ma túy; đề cao vai trò, trách nhiệm của các thành viên trong cơ sở giáo dục, gia đình người học. Thường xuyên cập nhật, tuyên truyền, giáo dục, phổ biến thông tin cho các thành viên trong cơ sở giáo dục về nguy cơ, tác hại, hậu quả của tệ nạn ma túy; đặc biệt là phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi của tội phạm.

Tổ chức kiểm tra đôn đốc triển khai thực hiện tại các cơ sở giáo dục đóng trên địa bàn phức tạp về PCMT; tổ chức sơ kết công tác phòng, chống tệ nạn ma túy theo từng năm đến năm 2024 và tổng kết năm 2025; rút kinh nghiệm, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống trong tình hình mới.

Quan tâm, ưu tiên bố trí nguồn lực triển khai công tác PCMT theo khả năng, điều kiện của ngành, địa phương, cơ sở giáo dục trong từng năm, đến năm 2025; tăng cường đầu tư, hỗ trợ trang bị thiết bị để tuyên truyền, giáo dục PCMT cho HSSV đối với các nhà trường ở vùng kinh tế khó khăn.

Cụ thể hóa chủ trương "Xã hội hóa" của Chính phủ về công tác PCMT nhằm huy động các nguồn lực xã hội tham gia vào công tác này, giảm các chi phí cho công tác PCMT từ ngân sách quốc gia.

Bộ Giáo dục và Đào tạo giao cho Vụ Giáo dục chính trị và Công tác học sinh, sinh viên chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch này.

Các Sở Giáo dục và Đào tạo đưa nội dung tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy tích hợp vào chương trình giảng dạy chính khóa và lồng ghép trong các hoạt động giáo dục cho học sinh theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Các Đại học, Học viện, Trường Đại học, Cao đẳng sư phạm đưa nội dung tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy tích hợp lồng ghép vào "Tuần sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên" đầu năm học, khóa học theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hoàng Giang

}
Top