Phát huy mô hình nhà trọ công nhân không có ma túy và tệ nạn xã hội

04/04/2018 14:02

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) đã ban hành Kế hoạch Thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, ma túy, HIV/AIDS và mại dâm trong công nhân, viên chức, lao động năm 2018 do Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật ký.

Phát huy mô hình nhà trọ công nhân không có ma túy và tệ nạn xã hội-Ảnh minh họa

Theo đó, mục đích, yêu cầu là tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc Kết luận số 05-KL/TW, Chỉ thị số 48-CT/TW, Kết luận số 95-KL/TW, Chỉ thị số 21-CT/TW và các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chiến lược, Chương trình Chính phủ chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm, ma túy, HIV/AIDS và mại dâm; phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn tích cực tham gia phòng ngừa các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Tổ chức các hoạt động phòng ngừa tội phạm, ma túy, HIV/AIDS và mại dâm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện của công nhân lao động để tuyên truyền về phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, góp phần chăm lo bảo vệ sức khoẻ người lao động, tạo môi trường sống và làm việc tốt nhất cho công nhân, viên chức, lao động. Các hoạt động tuyên truyền phòng, chống tội phạm, ma tuý, HIV/AIDS và mại dâm trong công nhân, viên chức, lao động được tổ chức có trọng tâm, trọng điểm ở các cấp công đoàn, hướng mạnh về cơ sở.

Một trong các nội dung hoạt động là tập trung tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp số 03/QCPH-BCA-TLĐLĐVN ngày 12/9/2017 giữa Bộ Công an và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự; Chỉ thị số 05/CT-TLĐ ngày 3/11/2017 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về “Phát huy vai trò của các cấp công đoàn tham gia đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới”; Quyết định số 1529/QĐ-TLĐ ngày 5/9/2017 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phê duyệt Đề án phòng, chống ma túy cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất đến năm 2020.

Duy trì, phát huy hiệu quả mô hình “Tổ công nhân tự quản, khu nhà trọ công nhân tự quản không có tội phạm, ma tuý và tệ nạn xã hội”  tại các khu công nghiệp; kịp thời phát hiện, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, biểu dương các gương người tốt, việc tốt trong công tác phòng, chống tội phạm và giữ gìn an ninh trật tự tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, nơi có đông công nhân lao động...

Các LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng liên đoàn báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động phòng, chống tội phạm, ma tuý, HIV/AIDS, mại dâm  năm 2018 về Tổng Liên đoàn (qua Ban Tuyên giáo) trước ngày 30/11/2018.

Top