Phú Thọ: Xây dựng mô hình cung cấp dịch vụ xã hội cho người bán dâm tại cộng đồng

24/03/2020 14:40

Năm 2020, tỉnh Phú Thọ sẽ xây dựng một mô hình cung cấp dịch vụ xã hội cho người bán dâm tại cộng đồng.

Hỗ trợ người bán dâm tại cộng đồng - Ảnh minh họa

Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, tạo sự đồng thuận, quyết tâm của toàn xã hội, chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành, đoàn thể và nhân dân  trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn mại dâm trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Kế hoạch phòng, chống mại dâm 2020.

UBND tỉnh đặt ra một số mục tiêu cụ thể như: 100% số xã, phường, thị trấn tổ chức được ít nhất một hình thức tuyên truyền về phòng ngừa mại dâm và được duy trì thường xuyên. 100% các huyện, thành, thị xây dựng kế hoạch và tổ chức, thực hiện nhiệm vụ phòng, chống mại dâm với các chương trình kinh tế-xã hội tại địa phương như chương trình giảm nghèo, dạy nghề cho lao động nông thôn; chương trình việc làm; phòng, chống ma túy, HIV/AIDS, phòng, chống tội phạm mua bán người...

Bên cạnh đó xây dựng một mô hình cung cấp dịch vụ xã hội cho người bán dâm tại cộng đồng. Thường xuyên cập nhật thông tin về phòng, chống mại dâm và đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng cấp tỉnh. Phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi pháp pháp luật, tội phạm liên quan đến mại dâm.

UBND tỉnh Phú Thọ đã đưa ra 4 số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác này.

Một là tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức về phòng chống tệ nạn mại dâm.

Hai là, đẩy mạnh thực hiện các hoạt động phòng ngừa mại dâm thông qua lồng ghép các chương trình kinh tế xã hội tại địa bàn cơ sở.

Thực hiện rà soát, cập nhật thông tin về tình hình các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm, tình hình biến động của các đối tượng có liên quan đến tệ nạn mại dâm, tích cực phòng ngừa, ngăn chặn các vụ vi phạm.

Tổ chức các hoạt động lồng ghép cho nhóm phụ nữ có nhu cầu tìm kiếm việc làm trong các chương trình dạy nghề cho lao động nông thôn, chương trình việc làm, hỗ trợ vay vốn, chương trình giảm nghèo … nhằm cung cấp cho họ các cơ hội lựa chọn công việc phù hợp, chuyển đổi nghề nghiệp, hòa nhập cộng đồng bền vững.

Ba là, xây dựng và triển khai các hoạt động can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiệm các bệnh xã hội và HIV/AIDS, phòng ngừa, giảm tình trạng bạo lực trên cơ sở giới trong phòng, chống mại dâm.

Nâng cao năng lực về hỗ trợ hòa nhập cộng đồng cho cán bộ, phòng, chống tệ nạn xã hội từ tỉnh đến cơ sở trong việc tuyên truyền, vận động, tư vấn, hỗ trợ người mại dâm tại cộng đồng thay đổi nhận thức, chuyển đổi nghề nghiệp, ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng bền vững. Xây dựng 01 mô hình cung cấp dịch vụ hỗ trợ xã hội cho người bán dâm tại cộng đồng.

Bốn là đấu tranh, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm liên quan đến mại dâm.

Thực hiện kiên toàn và nâng cao năng lực cho thành viên Đội kiểm tra liên ngành về phòng, chống mại dâm (Đội kiểm tra 178) các cấp. Xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ nảy sinh tệ nạn mại dâm, thông qua đó tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống mại dâm và xử lý nghiêm với các hành vi vi phạm.

Tiến hành điều tra cơ bản, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ tập trung vào các tuyến, địa bàn trọng điểm để phòng, ngừa, phát hiện, ngăn chặn tội phạm liên quan mại dâm. Tổ chức tiếp nhận, xác minh các nguồn tin báo, tố giác tội phạm liên quan đến hoạt động mại dâm; kịp thời giải cứu nạn nhân bị mua, bán. Tổ chức điều tra, triệt phá các vụ án, các tổ chức tội phạm liên quan đến hoạt động mại dâm, mua bán phụ nữ, trẻ em vì mục đích mại dâm để kịp thời giải cứu nạn nhân. Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra giám sát các hoạt động đấu tranh phòng, chống tội phạm liên quan đến mại dâm từ cấp cơ sở.

Điều tra, xử lý nghiêm minh tội phạm liên quan đến mại dâm, tăng cường xét xử lưu động các vụ án liên quan đến hoạt động môi giới, chứa chấp mại dâm đề giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung trong xã hội.

Nhật Thy

Top