Sơn La: Duy trì gần 200 xã, phường không tệ nạn mại dâm

24/09/2019 14:51

Trong năm 2019, tỉnh phần đấu chỉ tiêu xây dựng mới 5 mô hình phòng ngừa mại dâm từ xã, phường, trấn. Từ nay đến cuối năm, địa phương tiếp tục duy trì 193/204 xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm; 100% số xã, phường, thị trấn đăng ký xây dựng xã, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm và các năm tiếp theo.

Cụ thể, địa phương đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về phòng, chống mại dâm, chú trọng công tác tuyên truyền trực tiếp và thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tuyên truyền. Tăng cường tuyên truyền tại các xã, phường, thị trấn khu vực giáp ranh, phức tạp về tệ nạn mại dâm, địa bàn có các trường chuyên nghiệp, khu trọ của học sinh, sinh viên, nhóm di biến động; địa bàn có nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm.

Huy động các tổ chức chính trị, xã hội, đặc biệt là Hội phụ nữ cơ sở tham gia tư vấn, vận động nhân dân không kỳ thị, định kiến và giúp đỡ người bán dâm tái hòa nhập cộng đồng, phấn đấu có 85% xã, phường, thị trấn tổ chức ít nhất được 1 lần bằng các hình thức tuyên truyền phòng ngừa mại dâm. Ít nhất một quý một lần thông tin về công tác phòng, chống mại dâm được đưa tin trên báo hoặc phát sóng trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Đài phát thanh và truyền hình các huyện, thành phố.

Đẩy mạnh các hoạt động phòng ngừa mại dâm, rà soát các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về an ninh trật tự, cơ sở vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm và có biểu hiện hoạt động mại dâm để xây dựng các giải pháp phòng ngừa phù hợp nhằm giảm thiểu sự phát sinh tệ nạn mại dâm ở các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm.

Duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động các mô hình phòng, chống mại dâm tại các xã, phường, thị trấn. Xây dựng thí điểm mô hình trợ giúp tại cộng đồng, hỗ trợ tư vấn về tâm lý, pháp lý, kỹ năng sống, khám chữa bệnh lây truyền qua đường tình dục và hỗ trợ học nghề, tìm việc làm cho người bán dâm, tạo điều kiện, cơ hội cho họ ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng.

Trong năm nay, Đội kiểm tra liên ngành 178 tỉnh tổ chức 16 cuộc kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn mại dâm từ 40-50 cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện trên địa bàn toàn tỉnh; đội kiểm tra liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm huyện, thành phố tổ chức rà soát, thống kê và kiểm tra toàn bộ các cơ sở kinh doanh có điều kiện trên địa bàn quản lý…

Các hoạt động trên nhằm nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các tầng lớp nhân dân trong việc tham gia phòng ngừa, đấu tranh với tệ nạn mại dâm, nhằm làm giảm thiểu tác hại của tệ nạn mại dâm với đời sống xã hội; thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu và giải pháp về phòng chống mại dâm đã được đề ra trong chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016-2020.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm môi giới, chứa và tổ chức hoạt động mại dâm; phòng ngừa, ngăn chặn không để phát sinh tệ nạn mại dâm tại các xã, phường, thị trấn; tăng cường công tác kiểm tra, triệt xóa các hoạt động liên quan đến tệ nạn mại dâm; từng bước giảm tác hại của tệ nạn mại dâm đối với cộng đồng, bản thân người mua, bán dâm và bảo đảm quyền bình đẳng trong tiếp cận các dịch vụ xã hội của người bán dâm, tạo cơ hội cho người bán dâm tái hòa nhập cộng đồng bền vững.
Top