Sửa quy định hướng dẫn việc xếp hạng cơ sở cai nghiện ma túy công lập

25/10/2023 09:08

(Chinhphu.vn) - Việc ban hành Thông tư hướng dẫn xếp hạng cơ sở cai nghiện ma túy công lập, thay thế Thông tư số 11/2006/TT-BLĐTBXH ngày 12/9/2006 của Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH hướng dẫn xếp hạng các cơ sở quản lý người nghiện ma tuý, người bán dâm và người sau cai nghiện ma tuý là cần thiết và có cơ sở pháp lý.

Sửa quy định hướng dẫn việc xếp hạng cơ sở cai nghiện ma túy công lập - Ảnh 1.

Các học viên cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 4 Hà Nội - Ảnh: VGP/Hoàng Giang

Theo Bộ LĐTB&XH, qua 17 năm triển khai Thông tư số 11/2006/TT-BLĐTBXH hướng dẫn xếp hạng các cơ sở quản lý người nghiện ma tuý, người bán dâm và người sau cai nghiện ma tuý, ngoài những kết quả đã đạt được, nội dung và việc thực hiện Thông tư số 11 đã bộc lộ nhiều mặt tồn tại, hạn chế cần thiết phải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Từ khi ban hành Thông tư số 11 đến nay, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ sở cai nghiện ma túy đã có thay đổi như chưa được sửa đổi, bổ sung trong Thông tư. Đó là sự thay đổi của Luật Phòng, chống ma túy và sự thay đổi về điều kiện, cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định tại Nghị định 116/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy.

Hơn nữa, Bộ LĐTB&XH ban hành Thông tư số 29/2022/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2022 hướng dẫn việc thành lập, giải thể; tổ chức hoạt động, khung danh mục vị trí việc làm và định mức số người làm việc; nội quy, quy chế; mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành quản học viên; trang phục của viên chức, người lao động tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập, theo đó cơ cấu tổ chức, số lượng người làm việc, vi trí việc làm có sự thay đổi.

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 62/2022/TT-BTC ngày 05/10/2022 quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ ngân sách nhà nước thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc; công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, cơ sở cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy. Theo đó, một số tiêu chí xếp hạng cơ sở cai nghiện ma túy đã thay đổi, không còn phù hợp với Thông tư số 11/2006/TT-BLĐTBXH ngày 12/9/2006, các quy định về nội dung chi, mức chi cho công tác cai nghiện được quy định mới.

Mặt khác, tại một số cơ sở cai nghiện thực hiện việc xếp hạng theo Thông tư số 11/2006/TT-BLĐTBXH ngày 12/9/2006 chủ yếu phục vụ xếp phụ cấp các chức vụ lãnh đạo, chưa phục vụ việc quản lý cơ sở cai nghiện được hiệu lực, hiệu quả.

Vì vậy, việc ban hành Thông tư thay thế Thông tư số 11/2006/TT-BLĐTBXH ngày 12/9/2006 của Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH hướng dẫn xếp hạng các cơ sở quản lý người nghiện ma tuý, người bán dâm và người sau cai nghiện ma tuý là cần thiết và có cơ sở pháp lý.

Hiện Bộ LĐTB&XH đang dự thảo Thông tư hướng dẫn việc xếp hạng cơ sở cai nghiện ma túy công lập với 3 Chương, 10 Điều.

So với Thông tư số 11, dự thảo Thông tư sửa đổi Mục I về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng để phù hợp với những quy định mới tại Thông tư số 29/2022/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2022 của Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH hướng dẫn việc thành lập, giải thể; tổ chức hoạt động, khung danh mục vị trí việc làm và định mức số người làm việc; nội quy, quy chế; mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành quản học viên; trang phục của viên chức, người lao động tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập, cụ thể: Bỏ quy định về cơ sở quản lý sau cai; Cơ sở quản lý người bán dâm.

Dự thảo Thông tư cũng sửa đổi Mục II quy định về mục đích xếp hạng, như sau: Tiếp tục kiện toàn và tăng cường công tác quản lý đối với các cơ sở cai nghiện ma túy công lập; từng bước tiêu chuẩn hoá tổ chức bộ máy, cán bộ, viên chức, cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, công nghệ nhằm nâng cao kết quả và hiệu quả hoạt động của các cơ sở cai nghiện.

Xác định mức phụ cấp chức vụ đối với cán bộ, viên chức lãnh đạo nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm đảm bảo quyền và nghĩa vụ của từng chức danh trong quản lý hoạt động của Cơ sở.

Từng bước đầu tư nguồn lực cho Cơ sở cai nghiện, phù hợp với từng giai đoạn phát triển trong cơ chế quản lý mới đối với các đơn vị sự nghiệp, dịch vụ công lập.

Sửa đổi Mục IV về tiêu chí và bảng điểm xếp hạng: Quy mô tổ chức, khối lượng công việc và độ phức tạp quản lý; Cơ cấu và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; Hạ tầng cơ sở vật chất kỹ thuật và trang thiết bị công nghệ, phương tiện làm việc; Kết quả và hiệu quả hoạt động, để phù hợp với các quy định về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và quy trình cai nghiện 5 giai đoạn theo quy định tại Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy quy định trách nhiệm của Bộ LĐTB&XH và phù hợp với quy mô, cơ cấu tổ chức, định mức số lượng người làm việc, vị trí việc làm và viên chức chuyên ngành theo quy định tại Thông tư số 29/2022/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2022.

Sửa đổi, bổ sung Mục IV, Mục V về thẩm quyền, thủ tục xếp hạng cơ sở cai nghiện và Tổ chức thi hành cụ thể: Sửa đổi, bổ sung quy định về thẩm quyền Quyết định phụ cấp chức vụ theo hướng, cơ quan nào bổ nhiệm cán bộ thì cơ quan đó quyết định phụ cấp chức vụ. Bỏ hướng dẫn xếp hạng các cơ sở cai nghiện ma túy cấp huyện. Quy định thêm điều khoản chuyển tiếp, bổ sung trách nhiêm tổ chức thực hiện của Sở LĐTB&XH.

Hoàng Giang

}
Top