Thành lập Cơ sở Điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế thuộc Cơ sở Cai nghiện ma túy số 4 Hà Nội

19/12/2020 08:37

UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 5587/QĐ-UBND về việc thành lập Cơ sở Điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế thuộc Cơ sở Cai nghiện ma túy số 4 Hà Nội trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Ảnh minh họa

Theo đó, thành lập Cơ sở Điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế (gọi tắt là Cơ sở điều trị Methadone) thuộc Cơ sở Cai nghiện ma túy số 4 Hà Nội trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Giao Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Cơ sở Điều trị Methadone theo đúng quy định; Phê duyệt Quy chế hoạt động, Quy chế quản lý tài chính và các văn bản quản lý khác của Cơ sở điều trị Methadone thuộc Cơ sở Cai nghiện ma túy số 4 Hà Nội;

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan và chỉ đạo Cơ sở Cai nghiện ma túy số 4 Hà Nội đảm bảo đủ điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn thuốc Methadone, tổ chức bộ máy, nhân sự đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao theo Đề ári số 1475/ĐA-CSCNMT4, ngày 05/10/2020, của Cơ sở Cai nghiện ma túy số 4 Hà Nội về việc thành lập Cơ sở điều trị Methadone đặt tại Cơ sở Cai nghiện ma túy số 4 Hà Nội trực thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.

Biên chế của Cơ sở điều trị Methadone nằm trong biên chế của Cơ sở Cai nghiện ma túy số 4 Hà Nội được UBND Thành phố giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

Top