Thành ủy Đà Nẵng ra Chỉ thị về phòng chống, kiểm soát ma túy

31/03/2023 10:21

(Chinhphu.vn) - Thành ủy Đà Nẵng vừa ban hành Chỉ thị số 27-CT/TU về lãnh đạo công tác phòng, chống, kiểm soát tệ nạn và tội phạm ma túy trên địa bàn thành phố.

Thành ủy Đà Nẵng ra Chỉ thị về phòng chống, kiểm soát ma túy - Ảnh 1.

Tang vật trong một vụ án do Công an TP. Đà Nẵng triệt phá vào ngày 27/3

Theo Thành ủy Đà Nẵng, sau 8 năm thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TU ngày 20/8/2014 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống, kiểm soát tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn thành phố, nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với công tác phòng, chống tệ nạn và tội phạm ma túy được nâng lên và đạt được những kết quả quan trọng; công tác điều tra, truy tố, xét xử được tiến hành kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Tuy nhiên, tệ nạn và tội phạm ma túy vẫn diễn biến hết sức phức tạp, tiềm ẩn yếu tố khó lường; ngày càng xuất hiện nhiều loại ma túy mới, khó kiểm soát, làm gia tăng tình hình sử dụng trong thanh thiếu niên; công tác cai nghiện và hỗ trợ sau cai còn nhiều bất cập, hiệu quả thấp; số lượng người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy còn nhiều trong cộng đồng.

Tình hình trên có nguyên nhân khách quan là do áp lực gia tăng của tội phạm ma túy trên thế giới, khu vực và tình hình chung trong nước. Trong đó, chủ yếu là do nguyên nhân chủ quan; một số cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền địa phương chưa quan tâm đúng mức, thiếu sâu sát, kiên quyết trong lãnh đạo, chỉ đạo, chưa chủ động, tích cực trong việc hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và kiến nghị, đề xuất giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tệ nạn và tội phạm ma túy của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Để phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, bất cập, tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ trong công tác phòng, chống, kiểm soát tệ nạn và tội phạm ma túy, Ban Thường vụ Thành ủy đề nghị các cấp ủy đảng, tổ chức Đảng, người đứng đầu cơ quan, địa phương, đơn vị tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy và Kế hoạch số 114-KH/TU ngày 18/3/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW gắn với thực hiện nghị quyết, đề án, dự án, chương trình, kế hoạch, quy chế... của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các ban, bộ, ngành, cơ quan, tổ chức, đoàn thể có chức năng, nhiệm vụ liên quan... đến từng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an, toàn xã hội trên địa bàn thành phố. Phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong công tác phòng, chống, kiểm soát tệ nạn và tội phạm ma túy.

Ban cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo UBND thành phố và các cơ quan liên quan đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền; chú trọng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền thông qua các nền tảng mạng xã hội, sinh hoạt của các tổ chức Đảng, đoàn thể nhân dân ở cơ sở... tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức về tác hại của ma tuý và công tác phòng, chống tệ nạn ma túy đến từng tổ dân phố, cụm dân cư, từng gia đình và mọi tầng lớp Nhân dân, nhất là các đối tượng có nguy cơ cao, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên... để biết, phòng ngừa và tự giác chấp hành nghiêm túc những quy định của pháp luật về phòng, chống ma tuý.

Tăng cường công tác nắm, dự báo chính xác tình hình hoạt động của tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn; thực hiện tốt công tác rà soát, thống kê, quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện; rà soát, lập hồ sơ quản lý chặt chẽ các đối tượng sử dụng ma túy tổng hợp có biểu hiện loạn thần, “ngáo đá” để có biện pháp quản lý, phòng ngừa, ngăn chặn, không để các đối tượng có hành vi gây nguy hại cho xã hội.

Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các địa phương, đơn vị liên quan trong việc thực hiện đồng bộ 4 giải pháp: Tuyên truyền, giáo dục, phòng ngừa; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tệ nạn và tội phạm ma túy; làm tốt công tác cai nghiện bằng nhiều hình thức phù hợp; quản lý chặt chẽ người nghiện, sử dụng trái phép chất ma túy ngoài cộng đồng.

Tiến hành rà soát, cập nhật danh sách các đối tượng sử dụng ma túy lần đầu, đối tượng nghiện, tái nghiện, đang cai nghiện; đối tượng sau cai nghiện từ Cơ sở xã hội Bầu Bàng, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng mới về; đối tượng nghiện ma túy hoạt động phạm tội về ma túy, hình sự; đối tượng phạm tội về ma túy đã mãn hạn tù về lại địa bàn; đối tượng nghiện ma túy ở địa phương khác tạm trú trên địa bàn thành phố. Xây dựng và triển khai hoạt động các cơ sở cai nghiện ma túy nhằm đáp ứng nhu cầu cai nghiện tại gia đình, cộng đồng trong thời gian đến.

Trên cơ sở đó, có các giải pháp cụ thể, phù hợp trong công tác cai nghiện đối với từng đối tượng; lập hồ sơ, đề nghị đưa đối tượng đi cơ sở cai nghiện theo Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Phòng chống ma túy năm 2021, phấn đấu hướng đến mục tiêu “Không có người nghiện ma túy trong cộng đồng không được kiểm soát” trong chương trình xây dựng thành phố “5 không”.

Kiện toàn Ban Chỉ đạo Phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm thành phố và các cấp, đảm bảo đủ khả năng, điều kiện hoàn thành nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn và tội phạm ma túy trong tình hình mới.

Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm từng lĩnh vực, chuyên đề về phòng, chống và kiểm soát tệ nạn và tội phạm ma túy, góp phần đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tệ nạn và tội phạm ma túy trong tình hình mới.

Chỉ đạo tăng cường, đảm bảo các nguồn lực, kinh phí phục vụ công tác phòng, chống tệ nạn và tội phạm ma túy trên địa bàn thành phố trong tình hình mới. Có cơ chế kịp thời động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác đấu tranh, phòng, chống tệ nạn và tội phạm ma túy...

Thu Hà


Top