Thay đổi thành viên UBQG phòng, chống AIDS, tệ nạn ma tuý, mại dâm

17/12/2021 15:39

Bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tham gia thành viên UBQG phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm, thay bà Bùi Thị Hòa.

Bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam

Ngày 16/12, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2112/QĐ-TTg về việc thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia (UBQG) phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Theo đó, bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tham gia thành viên UBQG phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm, thay bà Bùi Thị Hòa.

Theo quy định, UBQG phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm là tổ chức liên ngành, có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm.

Bên cạnh đó, UBQG còn giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xây dựng chiến lược, chủ trương, chính sách, chương trình, kế hoạch phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm. Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, triển khai thực hiện, đôn đốc, kiểm tra và đánh giá hoạt động của các bộ, ngành, địa phương về công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm.

Mặt khác, UBQG còn giúp Thủ tướng Chính phủ tổ chức và chỉ đạo sự phối hợp hoạt động giữa các bộ, ngành, địa phương, các đoàn thể; lồng ghép, phối hợp các chương trình, kế hoạch và nguồn lực của công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm theo yêu cầu và mục tiêu chung.

Chỉ đạo các bộ, ngành, các đoàn thể Trung ương, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nhiệm vụ được giao và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm.

Đồng thời, UBQG giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm; tổng hợp và định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm.

Top