Thử nghiệm mô hình xã hội hóa cung cấp dịch vụ sức khỏe sinh sản

05/07/2016 17:17

Bộ Y tế vừa phê duyệt Dự án “Xây dựng và thử nghiệm mô hình xã hội hóa cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình/sức khỏe sinh sản tại các cơ sở y tế đủ điều kiện giai đoạn 2016 - 2020”.

Mục tiêu của dự án là huy động được các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập và ngoài công lập, các cơ sở y tế và các tổ chức phi chính phủ tham gia cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình/sức khỏe sinh sản (KHHGĐ/SKSS) có chất lượng thông qua các hỗ trợ mở rộng thị trường; tạo cơ hội thuận lợi cho người dân được tiếp cận, sử dụng dịch vụ KHHGĐ/SKSS có chất lượng, góp phần thực hiện thành công Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản giai đoạn 2011-2020, bảo đảm cho sự phát triển bền vững của chương trình Dân số-Kế hoạch hóa gia đình.

Ảnh minh họa. Nguồn internet

Theo đó, trong giai đoạn từ năm 2016 - 2017, sẽ triển khai thử nghiệm mô hình xã hội hóa cung cấp dịch vụ KHHGĐ/SKSS có chất lượng tại 100 cơ sở y tế có đủ điều kiện của 04 tỉnh; xây dựng và hoàn thiện cơ chế hoạt động, cơ chế quản lý cơ sở cung cấp dịch vụ KHHGĐ/SKSS có chất lượng.

Giai đoạn từ năm 2018 - 2020, đánh giá và triển khai mở rộng mô hình tại các cơ sở y tế đủ điều kiện của các tỉnh, bảo đảm mỗi cơ sở cung cấp được ít nhất 05 dịch vụ có chất lượng, đáp ứng nhu cầu đa dạng hóa, sự công bằng và phát triển bền vững của chương trình dân số - kế hoạch hóa gia đình.

Từ sau năm 2020, các cơ sở y tế công lập và ngoài công lập tham gia cung cấp dịch vụ kế KHHGĐ/SKSS có chất lượng theo cơ chế thị trường, các chuẩn hóa của hệ thống y tế và sự quản lý Nhà nước theo quy định.

Các cơ sở y tế tham gia cung cấp dịch vụ KHHGĐ/SKSS có chất lượng có trách nhiệm công khai các loại dịch vụ được cung cấp tại cơ sở, khuyến khích việc cung cấp dịch vụ trọn gói; mua, bán các phương tiện tránh thai, hàng hóa sức khỏe sinh sản theo phân khúc thị trường xã hội hóa để làm dịch vụ hoặc kinh doanh; thực hiện các hoạt động giao tiếp, tư vấn, dịch vụ kỹ thuật, chăm sóc cho khách hàng…

 

Top