Thừa Thiên Huế tăng cường tuyên truyền, phòng ngừa mại dâm

07/12/2021 09:28

(Chinhphu.vn) - UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Kế hoạch về phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025.

Thừa Thiên Huế đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phòng ngừa các tệ nạn xã hội

Kế hoạch nhằm tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn mại dâm; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và cộng đồng trong công tác phòng, chống mại dâm. Tăng cường khả năng tiếp cận, sử dụng các dịch vụ xã hội, tạo cơ hội để người bán dâm thay đổi hành vi, hòa nhập cộng đồng một cách bền vững.

Trong giai đoạn 2021-2025, Thừa Thiên Huế phấn đấu ít nhất 75% số xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) tổ chức được ít nhất một hình thức tuyên truyền về phòng ngừa mại dâm và được duy trì thường xuyên. Ít nhất 75% người lao động tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm, ít nhất 65% người lao động trong các khu công nghiệp, 80% học sinh, sinh viên các trường trung học phổ thông, cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp được tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật, cung cấp thông tin, kiến thức về phòng, chống tệ nạn mại dâm.

Bên cạnh đó, Thừa Thiên Huế cũng phấn đấu đạt 100% các địa phương xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động phòng, chống tệ nạn mại dâm. Ít nhất 70% các huyện, thị xã, thành phố lồng ghép nhiệm vụ phòng, chống tệ nạn mại dâm với việc thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã hội, trợ giúp xã hội, chương trình phòng, chống ma túy, chương trình phòng, chống tội phạm mua bán người, chương trình phòng, chống HIV/AIDS; 100%, tin báo tố giác, khiếu nại hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm được tiếp nhận, xác minh, phân loại, xử lý kịp thời;…

Để đạt được những chỉ tiêu nói trên, Thừa Thiên Huế sẽ tổ chức truyền thông, giáo dục về tệ nạn mại dâm và công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm tới mọi đối tượng, kết hợp giữa tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước với tuyên truyền về tác hại, hậu quả đối với sức khỏe con người. Đẩy mạnh thực hiện các hoạt động phòng ngừa mại dâm thông qua lồng ghép nhiệm vụ phòng, chống mại dâm với chương trình phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình an sinh, trợ giúp xã hội, chương trình phòng, chống ma túy; chương trình phòng, chống tội phạm mua bán người; chương trình phòng, chống HIV/AIDS.

Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống mại dâm; quản lý địa bàn, quản lý cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về an ninh, trật tự dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm, không để phát sinh tụ điểm mới. Quyết liệt đấu tranh, triệt phá các điểm nghi ngờ có dấu hiệu hoạt động mại dâm tại địa bàn công cộng và các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm; xét xử các ổ nhóm tổ chức môi giới mại dâm.

Duy trì Mô hình “Hỗ trợ đảm bảo quyền của người lao động trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm” đã triển khai có hiệu quả giai đoạn 2016-2020; triển khai các mô hình mới về hỗ trợ giảm tác hại đối với người bán dâm theo chỉ đạo của trung ương. Đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác phòng, chống mại dâm các cấp. Xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh, không có mại dâm; phòng ngừa và giảm thiểu tác hại của tệ nạn mại dâm đối với đời sống xã hội.
Top