Thực hiện đồng bộ giải pháp để phòng, chống mại dâm

06/02/2022 09:09

(Chinhphu.vn) - Hà Nội sẽ triệt xóa 100% các điểm phức tạp về tệ nạn mại dâm và duy trì để không tái hoạt động trở lại tại các điểm phức tạp về tệ nạn mại dâm đã triệt xóa; tổ chức kiểm tra 60% các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm trên địa bàn thành phố.

Thực hiện đồng bộ giải pháp để phòng, chống mại dâm - Ảnh 1.

Thành phố phấn đấu không tái hoạt động trở lại tại các điểm phức tạp về tệ nạn mại dâm đã triệt xóa

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 33/KH-UBND về phòng, chống mại dâm trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022.

Kế hoạch xác định rõ các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Theo đó, thành phố sẽ duy trì thường xuyên công tác tuyên truyền phòng, chống mại dâm nâng cao nhận thức cho người dân về phòng, chống mại dâm, đặc biệt là người lao động trong cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm, người lao động trong các khu công nghiệp, học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố.

Đặc biệt là triệt xóa 100% các điểm phức tạp về tệ nạn mại dâm và duy trì để không tái hoạt động trở lại tại các điểm phức tạp về tệ nạn mại dâm đã triệt xóa; tổ chức kiểm tra 60% các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm trên địa bàn thành phố.

Duy trì và nhân rộng các hoạt động can thiệp giảm tác hại, phòng ngừa lây nhiễm các bệnh xã hội và HIV/AIDS, phòng ngừa, giảm tình trạng bạo lực trên cơ sở giới trong phòng, chống mại dâm. Tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ cho 20% người làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội cấp thành phố và 10% ở cấp huyện, cấp xã.

Về nhiệm vụ giải pháp thực hiện, thành phố sẽ tăng cường công tác quản lý nhà nước về phòng, chống mại dâm; huy động nguồn lực, sự tham gia của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng vào các hoạt động phòng, chống mại dâm, hỗ trợ giảm hại, hòa nhập cộng đồng cho người bán dâm.

Bên cạnh đó, thành phố chủ động, tích cực hội nhập, tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng, chống mại dâm, mua bán người vì mục đích mại dâm, mại dâm trẻ em, để tạo sự đồng thuận, ủng hộ và tranh thủ hỗ trợ kỹ thuật, tài chính của các chính phủ, tổ chức quốc tế; đẩy mạnh hợp tác kỹ thuật, đào tạo, trao đổi chuyên gia, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác liên doanh liên kết trong nước và nước ngoài đối với công tác phòng, chống mại dâm.

UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện nghiêm chỉ đạo của trung ương và thành phố trong công tác phòng, chống mại dâm; căn cứ chỉ tiêu, nhiệm vụ và nội dung kế hoạch, cụ thể hóa các nhiệm vụ và giải pháp tổ chức triển khai thực hiện đến cấp cơ sở, tăng cường công tác phối hợp để hoàn thành kế hoạch đúng tiến độ với hiệu quả cao nhất.

Vĩnh Hoàng

Top