Trẻ em nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ nghèo được nhận trợ cấp xã hội

16/06/2021 18:05

Từ ngày 1/7, trẻ em nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ nghèo, dưới 4 tuổi được hưởng hệ số 2,5, tương đương 900.000 đồng/tháng; từ đủ 4 tuổi đến dưới 16 tuổi hưởng hệ số 2,0, tương đương 720.000 đồng.

 Ảnh minh họa

Nghị định số 20/2021/NĐ-CP quy định chính sách trợ cấp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7. Trong đó, Điều 5 quy định những trường hợp trẻ em được nhận trợ cấp xã hội và Điều 6 quy định mức hưởng.

Cụ thể: Mức chuẩn trợ giúp xã hội áp dụng từ ngày 1/7 là 360.000 đồng/tháng, tăng 90.000 đồng/tháng so với mức hiện hành là 270.000 đồng/tháng.

Nhóm 1 là những trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng gồm: Đối với trường hợp dưới 4 tuổi hưởng hệ số là 2,5, tương đương 900.000 đồng/tháng; đối với trường hợp từ đủ 4 tuổi trở lên hưởng hệ số là 1,5, tương đương 540.000 đồng/tháng.

Nhóm 2 là đối với trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng mà đủ 16 tuổi nhưng đang học văn hóa, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhất thì tiếp tục được hưởng chính sách trợ giúp xã hội cho đến khi kết thúc học, nhưng tối đa không quá 22 tuổi) có mức hưởng hệ số là 1,5, tương đương 540.000 đồng/tháng (Quy định này hướng tới khuyến khích trẻ em tiếp tục được học tập).

Nhóm 3: Đối với trẻ em nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ nghèo: Đối với trẻ dưới 4 tuổi được hưởng hệ số 2,5, tương đương 900.000 đồng/tháng;  Đối với trẻ em từ đủ 4 tuổi đến dưới 16 tuổi hưởng hệ số 2,0, tương đương 720.000 đồng.

Top