Triển khai mô hình xã hội hỗ trợ bình đẳng giới

12/07/2018 10:53

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội vừa có hướng dẫn triển khai hoạt động Mô hình Trung tâm công tác xã hội cung cấp dịch vụ hỗ trợ bình đẳng giới (sau đây gọi tắt là Mô hình) với mục đích thí điểm triển khai, nhân rộng Mô hình, trên cơ sở đó rút kinh nghiệm và nghiên cứu xây dựng, ban hành tiêu chuẩn tối thiểu của Mô hình tiến tới xã hội hóa và áp dụng trong toàn quốc.

Mô hình cung cấp các dịch vụ: Bảo vệ, chăm sóc đối tượng; truyền thông nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi; nâng cao năng lực về bình đẳng giới; tư vấn, tham vấn những vấn đề liên quan đến bất bình đẳng giới; cung cấp dịch vụ khẩn cấp phòng, tránh bạo lực trên cơ sở giới.

Ảnh minh họa. Nguồn internet

Về cơ cấu tổ chức, cán bộ, nhân viên thực hiện nhiệm vụ cung cấp dịch vụ hỗ trợ bình đẳng giới của trung tâm phải đáp ứng tiêu chuẩn được quy định tại Thông tư liên tịch số 30/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 19/8/2015 liên Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và Bộ Nội vụ về quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội; Thông tư số 01/2017/TT-BLĐTBXH ngày 2/2/2017 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội quy định về tiêu chuẩn đạo đức, nghề nghiệp đối với người làm công tác xã hội.

Ngoài điều kiện, tiêu chuẩn được quy định nêu trên, cán bộ, nhân viên thực hiện nhiệm vụ cung cấp dịch vụ hỗ trợ bình đẳng giới phải được đào tạo, tập huấn kiến thức chung về bình đẳng giới, có khả năng nhận diện vấn đề giới, nhu cầu giới trong chương trình phát triển kinh tế của địa phương, trong cộng đồng;

Về cơ sở hạ tầng của Trung tâm, Phòng tham vấn/tư vấn phải bảo đảm an toàn, bí mật riêng tư, tạo cảm giác thân thiện, thoải mái, yên tâm cho từng đối tượng (nam, nữ) trong quá trình tư vấn/tham vấn để khích lệ tinh thần và sự tự tin cho người được tư vấn/tham vấn; phòng tham vấn/tư vấn được bố trí, thiết kế bảo đảm ít bị tác động bởi các yếu tố bên ngoài như âm thanh ồn ào, nhiều người qua lại, trong phòng có vách ngăn để đảm bảo tính bí mật thông tin cho đối tượng;

Xây dựng mới hoặc nâng cấp đường dây nóng của trung tâm nhằm tư vấn và kết nối các dịch vụ cho đối tượng, gồm: danh bạ nguồn các địa chỉ hỗ trợ can thiệp; tài liệu chính sách, pháp luật liên quan phục vụ tra cứu nhanh; phần mềm quản lý thông tin cuộc gọi (cập nhật hàng ngày những thông tin về cuộc gọi đến được tư vấn, được can thiệp, hỗ trợ của khách hàng với các thông tin cơ bản như người gọi điện; vấn đề của người gọi; mức độ tư vấn, can thiệp hỗ trợ thông tin của đối tượng gọi đến);

Phòng lưu trú phải bảo đảm an toàn; đáp ứng các điều kiện sinh hoạt cơ bản như có chỗ sinh hoạt riêng biệt cho đối tượng nam, nữ; hỗ trợ ít nhất 2 người cùng một thời điểm; diện tích tối thiểu 6m2/người; có vách ngăn trong phòng bảo đảm kín đáo, ấm cúng, thông thoáng tạo cảm giác an toàn, thân thiện; có đường đi lại để người khuyết tật có có thể tiếp cận được.

Căn cứ vào nhu cầu và tình hình thực tế, Trung tâm bảo đảm điều kiện trang thiết bị cơ bản để triển khai các hoạt động của Mô hình. Việc mua sắm trang thiết bị được thực hiện theo Danh mục trang thiết bị hỗ trợ trung tâm công tác xã hội cung cấp các dịch vụ hoạt động bình đẳng giới đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành (Quyết định số 615/QĐ-LĐTBXH ngày 16/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội).

Trong quá trình thực hiện, các trung tâm nghiên cứu, rà soát, đánh giá tính năng phù hợp của từng thiết bị để đề xuất thay thế, bổ sung, loại bỏ những trang thiết bị không còn phù hợp.

Top