Ủy ban Quốc gia năm 1997

26/10/2011 13:51

Năm 1997

 Phó Thủ tướng Chính phủ (Chủ tịch)                                                                            Ông Nguyễn Khánh (đến tháng 11/1997)

 Ông Phạm Gia Khiêm (từ tháng 11/1997)            

 Bộ trưởng Bộ Nội vụ (Phó Chủ tịch) Ông Lê Minh Hương
 Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Ông Trần Đình Hoan
 Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc và Miền núi Ủy viên
 Thứ trưởng Bộ Y tế     Ủy viên
 Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ủy viên   
 Thứ trưởng Bộ Văn hoá và Thông tin Ủy viên
 Thứ trưởng Bộ Nội vụ Ủy viên
 Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Ủy viên
 Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Ủy viên
 Thứ trưởng Bộ Tài chính Ủy viên
 Đại diện Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Ủy viên

 Đại diện Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

 Ủy viên
 Đại diện Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Ủy viên
 Đại diện Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam Ủy viên
Top