Yên Bái ban hành Kế hoạch tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS

05/10/2021 16:00

Tỉnh ủy Yên Bái ban hành Kế hoạch 45-KH/TU thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí thư về "Tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS, tiến tới sự chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030".

Kế hoạch nhằm thực hiện đồng bộ các giải pháp, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS để giảm số người mới nhiễm HIV và tử vong liên quan đến AIDS, giảm tối đa tác động của HIV/AIDS đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đạt tiêu chí chấm dứt bệnh AIDS trên địa bàn tỉnh trước năm 2030.

Theo đó,Kế hoạch yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tổ chức phổ biến, quán triệt nghiêm túc Chỉ thị số 07-CT/TW. Đồng thời, xây dựng chương trình, kế hoạch chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị đến chi bộ. Quá trình thực hiện gắn với thường xuyên kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 07 và các văn bản liên quan.

Cùng đó tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân về phòng, chống HIV/AIDS; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác phòng chống HIV/AIDS; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thông tin, truyền thông, giáo dục về phòng, chống HIV/AIDS; tăng cường đầu tư ngân sách Nhà nước gắn liền với huy động nguồn lực trong xã hội cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS đảm bảo tính bền vững.
Top