Đề xuất 9 dự án thành phần trong Chương trình MTQG phòng chống ma túy

14/05/2024 17:28

(Chinhphu.vn) - Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đề xuất 9 Dự án thành phần do 8 bộ, ngành chủ trì, phối hợp thực hiện trên các lĩnh vực: Giảm cung, giảm cầu, giảm tác hại.

Đề xuất 9 dự án thành phần trong Chương trình MTQG phòng chống ma túy- Ảnh 1.

Họp Hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030

Đây là Chương trình thuộc lĩnh vực đầu tư công, được xây dựng để thực hiện các mục tiêu quan trọng về kinh tế - xã hội của đất nước theo từng giai đoạn cụ thể trên phạm vi toàn quốc. Vì vậy, việc xác định rõ nguyên tắc xây dựng Chương trình MTQG và các Dự án thành phần là rất cần thiết, trong đó cần bảo đảm: Phù hợp với chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch, đã được cấp có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt. Không trùng lặp với các chương trình, Dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư hoặc đã có quyết định đầu tư. 

Đồng thời phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công và khả năng huy động các nguồn vốn khác đối với chương trình, Dự án sử dụng nhiều nguồn vốn. Phù hợp với khả năng vay, trả nợ công, nợ Chính phủ và nợ chính quyền địa phương. Bảo đảm hiệu quả kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và phát triển bền vững.

Theo Bộ Công an, việc xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia để tập trung đầu tư giải quyết những vấn đề cấp bách liên quan đến ma túy, nếu không có sự đầu tư tổng thể, có chiến lược, trọng tâm trọng điểm thì tội phạm và tệ nạn ma túy sẽ ngày càng trở nên nguy hiểm và phức tạp hơn.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc giao Bộ Công an chủ trì phối hợp các bộ, ngành xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030, với tinh thần làm việc khẩn trương, trong một thời gian ngắn, Bộ Công an đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan đã xây dựng và hoàn thiện Dự thảo Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư; xây dựng và thống nhất khung Chương trình. 

Đến nay, Chương trình mục tiêu quốc gia đề xuất 9 Dự án thành phần do 8 bộ, ngành chủ trì, phối hợp thực hiện trên các lĩnh vực: Giảm cung, giảm cầu, giảm tác hại.

Trong đó, Bộ Công an chủ trì xây dựng 4 Dự án và 01 tiểu Dự án gồm: Dự án Phòng ngừa, đấu tranh tội phạm về ma túy có tổ chức, xuyên quốc gia; Dự án Ứng dụng KHCN trong phòng, chống ma tuý; Dự án Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy ở cơ sở; Dự án Giám sát, đánh giá Chương trình; Tiểu Dự án Nâng cao hiệu quả truyền thông, giáo dục phòng, chống ma tuý ở cơ sở thuộc Dự án truyền thông, giáo dục về phòng, chống ma tuý (do Bộ TT&TT chủ trì).

Tạo phiên Họp Hội đồng thẩm định mới đây, các thành viên Hội đồng thẩm định đã thảo luận, đánh giá và thống nhất cao về các nội dung của dự thảo Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình như: Mục tiêu, phạm vi, quy mô; dự kiến nguồn lực, kế hoạch bố trí vốn, tiến độ thực hiện; đánh giá hiệu quả, tác động của Chương trình; các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chương trình…

Đồng thời thống nhất báo cáo đề xuất Chính phủ, Quốc hội Chương trình có 9 Dự án thành phần do 8 bộ, ngành chủ trì, phối hợp thực hiện trên các lĩnh vực: Giảm cung, giảm cầu và giảm tác hại.

Để tiếp tục hoàn thiện Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2030, sớm báo cáo Chính phủ chỉ đạo tổ chức thẩm định cấp Nhà nước theo đúng kế hoạch đề ra, lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu Tổ giúp việc tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, rà soát lại các ý kiến đóng góp để hoàn thiện hồ sơ, nhất là việc rà soát lại nội dung, kinh phí thực hiện của một số dự án thành phần, bảo đảm  tính thiết thực, hiệu quả và khả thi khi tổ chức thực hiện, sớm triển khai thực hiện Chương trình ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Hoàng Giang


Top