Hà Nội thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm

02/08/2023 12:21

(Chinhphu.vn) - Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm TP.Hà Nội được thành lập trên cơ sở tách từ Ban Chỉ đạo xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, phòng, chống HIV/AIDS thành phố Hà Nội (viết tắt là Ban Chỉ đạo 89/TP).

Hà Nội thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Hội nghị Ban Chỉ đạo 138 TP. Hà Nội diễn ra sáng nay (2/8) đã công bố quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm thành phố Hà Nội (Ban Chỉ đạo 89/TP) và Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc TP. Hà Nội (Ban Chỉ đạo 138/TP).

Công an TP. Hà Nội cho biết, căn cứ thực tiễn công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn thành phố, để bảo đảm hoạt động hiệu quả của BCĐ góp phần trong việc chỉ đạo, tập trung nguồn lực cho công tác phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS trên địa bàn thành phố trong thời gian tới. Trên cơ sở trao đổi với Văn phòng Bộ Công an - cơ quan thường trực BCĐ 138 Chính phủ và UBQG phòng, chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm, Công an Thành phố đề xuất lãnh đạo UBND Thành phố  xem xét tách Ban Chỉ đạo 138 Thành phố như giai đoạn trước năm 2018, cụ thể thành lập 2 BCĐ gồm: BCĐ phòng, chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm TP. Hà Nội; BCĐ phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc TP. Hà Nội.

Theo quyết định của UBND TP. Hà Nội, Ban Chỉ đạo 89/TP là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng giúp Chủ tịch UBND Thành phố chỉ đạo, phối hợp công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm. 

Trưởng Ban Chỉ đạo là ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố; Phó Trưởng ban Thường trực là Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố; Các Phó Trưởng ban là Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH, Phó Giám đốc Sở Y tế, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố.

Ban Chỉ đạo 89/TP giúp Chủ tịch UBND TP chỉ đạo xây dựng chiến lược, chủ trương, chính sách, chương trình, kế hoạch phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm trên địa bàn Thành phố.

Giúp Chủ tịch UBND Thành phố chỉ đạo, triển khai thực hiện, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và đánh giá hoạt động của các sở, ban, ngành, đoàn thể TP và địa phương về công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm.

Giúp Chủ tịch UBND Thành phố tổ chức và chỉ đạo sự phối hợp hoạt động giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể TP và địa phương; lồng ghép, phối hợp các chương trình, kế hoạch và nguồn lực của công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm theo yêu cầu và mục tiêu chung.

Chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện nhiệm vụ được giao và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm.

Giúp Chủ tịch UBND Thành phố chỉ đạo các hoạt động hợp tác quốc tế và trong nước trong lĩnh vực phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm. Tổng hợp và định kỳ báo cáo Chủ tịch UBND Thành phố tình hình thực hiện công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm.

Công an Thành phố là Cơ quan Thường trực chung của Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm TP và là Cơ quan Thường trực về lĩnh vực phòng, chống ma túy của Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm Thành phố.

Sở LĐTB&XH là Cơ quan Thường trực về lĩnh vực phòng, chống mại dâm, cai nghiện ma túy của Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm Thành phố.

Sở Y tế là Cơ quan Thường trực về lĩnh vực phòng, chống AIDS của Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm Thành phố.

Đối với các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố, căn cứ đặc điểm, yêu cầu cụ thể của từng sở, ban, ngành, đoàn thể để thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm, giúp Thủ trưởng sở, ban, ngành, đoàn thể chỉ đạo, triển khai và phối hợp công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm của sở, ban, ngành, đoàn thể mình.

Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm do một số lãnh đạo sở, ban, ngành, đoàn thể làm Trưởng ban. Thủ trưởng các sở, ngành, đoàn thể quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm, quy định chức năng, nhiệm vụ, thành phần và ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm.

Trường hợp không thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể phải phân công một lãnh đạo phụ trách công tác này và bố trí một lãnh đạo cấp phòng, một chuyên viên chuyên trách hoặc kiêm nhiệm giúp lãnh đạo theo dõi, tổng hợp chung.

Các quận, huyện, thị xã (gọi tắt là cấp huyện) thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm tại các quận, huyện, thị xã để giúp Chủ tịch UBND cấp huyện chỉ đạo, triển khai và lồng ghép công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm trên địa bàn. Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thành phần và Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm Thành phố và chỉ đạo, hướng dẫn của UBND Thành phố, Chủ tịch UBND cấp huyện quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu thành viên và ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm cùng cấp.

Các xã, phường, thị trấn (gọi tắt là cấp xã) thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm tại các xã, phường, thị trấn để giúp Chủ tịch UBND cấp xã chỉ đạo, triển khai và lồng ghép công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm trên địa bàn xã, phường, thị trấn. Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm do Chủ tịch UBND cấp xã quyết định.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thành phần và Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm cấp huyện và chỉ đạo, hướng dẫn của UBND Thành phố, Chủ tịch UBND cấp xã quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu thành viên và ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm cùng cấp. 

Hoàng Giang

}
Top