Quy định chế độ báo cáo thống kê về phòng, chống ma túy trong CAND

14/05/2022 08:14

(Chinhphu.vn) - Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 13/2022/TT-BCA quy định biểu mẫu và chế độ báo cáo thống kê về phòng, chống ma túy trong Công an nhân dân (CAND). Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15/6/2022.

Quy định chế độ báo cáo thống kê về phòng, chống ma túy trong CAND - Ảnh 1.

Thời hạn gửi báo cáo thống kê định kỳ về Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy trước ngày 20 của tháng cuối kỳ báo cáo

Theo Thông tư, có 2 loại báo cáo gồm: Báo cáo thống kê định kỳ và báo cáo thống kê đột xuất. Thời hạn gửi báo cáo thống kê định kỳ về Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (hoặc đội có chức năng điều tra tội phạm về ma túy) Công an cấp huyện trước ngày 16 của tháng cuối kỳ báo cáo, về Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an cấp tỉnh trước ngày 18 của tháng cuối kỳ báo cáo, về Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy trước ngày 20 của tháng cuối kỳ báo cáo.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy lập báo cáo thống kê tổng hợp chung về phòng, chống ma túy trong CAND gửi lãnh đạo Bộ, đồng gửi Văn phòng Bộ để theo dõi, thực hiện chức năng Cơ quan thường trực về phòng, chống ma túy trước ngày 24 của tháng cuối kỳ báo cáo.

Đối với báo cáo thống kê đột xuất, Thông tư quy định trong trường hợp cần thiết, Công an cấp trên yêu cầu Công an cấp dưới báo cáo thống kê đột xuất về phòng, chống ma túy. Nội dung, thời gian thống kê, thời hạn gửi báo cáo, nơi gửi, nơi nhận báo cáo thống kê và các nội dung khác có liên quan thực hiện theo văn bản hướng dẫn của Công an cấp trên.

Phương thức gửi báo cáo

Thông tư quy định, hình thức và phương thức gửi báo cáo thống kê được thực hiện bằng văn bản giấy hoặc văn bản điện tử; có họ, tên, chữ ký của cán bộ thống kê và Thủ trưởng đơn vị lập biểu mẫu báo cáo thống kê, dấu xác nhận của đơn vị; được phát hành và quản lý theo quy định về công tác văn thư, lưu trữ.

Sau khi Bộ Công an triển khai phần mềm thống kê cơ sở dữ liệu về phòng, chống ma túy, Công an các đơn vị, địa phương được phân công thực hiện các biểu mẫu thống kê có trách nhiệm thu thập, bổ sung, cập nhật thông tin, dữ liệu trực tiếp vào hệ thống phần mềm thống kê để theo dõi, quản lý.

Ngoài ra, trường hợp cần bổ sung thông tin thống kê từ Công an các đơn vị, địa phương có thực hiện chế độ báo cáo thống kê về phòng, chống ma túy; thu thập thêm thông tin thống kê ngoài nội dung biểu mẫu thống kê định kỳ theo yêu cầu đột xuất, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy báo cáo, đề xuất Bộ trưởng xem xét, quyết định.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy có trách nhiệm thực hiện theo đúng phạm vi, thẩm quyền, trách nhiệm quy định tại Điều 34 và Điều 35 Luật Thống kê năm 2015; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức điều tra thống kê về phòng, chống ma túy theo đúng chương trình, kế hoạch, phương án đã được Bộ trưởng phê duyệt.

Minh Đức

}
Top