Sẽ đưa nội dung phòng, chống mại dâm vào chương trình chính khóa

24/03/2022 12:03

(Chinhphu.vn) - Đây là một trong những nhiệm vụ được nêu tại Kế hoạch phòng, chống mại dâm trong ngành Giáo dục đến năm 2025 ban hành kèm Quyết định 768/QĐ-BGDĐT ngày 21/3/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Sẽ đưa nội dung phòng, chống mại dâm vào chương trình chính khóa - Ảnh 1.

Sẽ đưa nội dung phòng, chống mại dâm vào chương trình chính khóa

Theo đó, nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các hoạt động phòng ngừa mại dâm thông qua lồng ghép với nhiệm vụ năm học và hoạt động của nhà trường, Kế hoạch đặt ra nhiệm vụ: Rà soát, xây dựng tài liệu bổ sung, tích hợp vào các môn học nội dung tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng chống mại dâm vào chương trình giảng dạy chính khóa, hoạt động trải nghiệm của các trường trung học phổ thông, cơ sở giáo dục đại học.

Xây dựng kế hoạch cụ thể tổ chức phổ biến, tuyên truyền, giáo dục triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trong Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021 - 2025 ban hành kèm theo Quyết định 1629/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 28/9/2021 và các nhiệm vụ của Kế hoạch này.

Đồng thời yêu cầu tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên cốt cán của các trường trung học phổ thông, các trường đại học, cao đẳng sư phạm trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống mại dâm.

Vĩnh Hoàng

Top