Sơn La triển khai phong trào 'Toàn dân tham gia phòng, chống ma túy'

14/02/2023 16:44

(Chinhphu.vn) - Sơn La phấn đấu thực hiện có hiệu quả mục tiêu củng cố, giữ vững các địa bàn không có ma túy; chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu công tác chuyển hóa, xây dựng xã phường, thị trấn không có ma túy giai đoạn 2023-2025,

Sơn La triển khai phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống ma túy” - Ảnh 1.

Công an Sơn La bắt giữ một vụ ma túy lớn - Ảnh: Công an Sơn La

Nhằm góp phần thực hiện thắng lợi tinh thần Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị; Quyết định số 1452/QĐ-TTg  của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết số 18-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành Kế hoạch triển khai phong trào thi đua “Toàn dân tham gia phòng, chống ma túy” trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2023 - 2025"

Theo đó, Sơn La tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.

Triển khai, thực hiện, thống nhất, có hiệu quả, đúng mục đích, yêu cầu, nội dung văn bản chỉ đạo của Trung ương, bộ, ngành và của tỉnh trong công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy giai đoạn 2021 - 2025, gắn với chức năng, nhiệm vụ của các cấp, các ngành.

Huy động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu củng cố, giữ vững các địa bàn không có ma túy; chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu công tác chuyển hóa, xây dựng xã phường, thị trấn không có ma túy giai đoạn 2023-2025.

Trong đó, năm 2023, giữ vững 32 xã, phường, thị trấn; 1.191 bản, tiểu khu, tổdân phố không có ma túy đạt được năm 2022; Lựa chọn chuyển hóa tối thiểu 12/84 xã có tệ nạn ma túy thành xã không có ma túy (mỗi huyện tối thiểu 01 xã); tối thiểu 168/901 bản, tiểu khu, tổ dân phố có tệ nạn ma túy thành không có ma túy (mỗi xã trong 84 xã có tệ nạn chuyển hóa ít nhất 02 bản); Lựa chọn chuyển hóa giảm mức độ xã trọng điểm về ma túy loại I (tối thiểu 01/05 xã); loại II (tối thiểu 03/17 xã); loại III (tối thiểu 08/66 xã); bản, tiêu khu, tổ dân phố (tối thiểu 88/417 bản). Phấn đấu đến hết năm 2023 có 44/204 xã (chiếm 21,6%), có 1.359/2.303 tổ, bản, tiểu khu (chiếm 59%) đạt không có ma túy; 100% cơ quan, đơn vị, trường học đạt tiêu chuẩn không có ma túy. 

Năm 2024, tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm giữ vững và chuyển hóa các địa bàn, chỉ tiêu cụ thể: Giữ vững 44 xã, phường, thị trấn và các bản, tiểu khu, tổ dân phố không có ma túy đã đạt được năm 2023; Lựa chọn chuyển hóa tối thiểu 24 xã có tệ nạn ma túy thành xã không có ma túy (mỗi huyện tối thiểu 02 xã; tương ứng với số bản cần chuyển hóa); Lựa chọn chuyển hóa giảm mức độ xã trọng điểm về ma túy loại I, II, III và các bản trọng điểm về ma 5 túy. Phấn đấu đến cuối năm 2024 có: 68/204 xã đạt không có ma túy (chiếm 33,3%); 100% cơ quan, đơn vị, trường học đạt tiêu chuẩn không có ma túy.

Năm 2025, tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm giữ vững và chuyển hóa các địa bàn, chỉ tiêu cụ thể: Giữ vững 68 xã, phường, thị trấn và các bản, tiểu khu, tổ dân phố không có ma túy đã đạt được năm 2024; Lựa chọn chuyển hóa tối thiểu 24 xã có tệ nạn ma túy thành xã không có ma túy (mỗi huyện tối thiểu 02 xã; tương ứng với số bản cần chuyển hóa); Lựa chọn chuyển hóa giảm mức độ xã trọng điểm về ma túy loại I, II, III và các bản trọng điểm về ma túy. Phấn đấu đến cuối năm 2025 có: 92/204 xã đạt không có ma túy (chiếm 45%); 100% cơ quan, đơn vị, trường học đạt tiêu chuẩn không có ma túy.

Bên cạnh đó, tỉnh Sơn La đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phòng, chống ma túy. Triển khai đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, phát sinh số người nghiện, người sử dụng ma túy mới; tập trung rà soát tổng thể, đánh giá đúng thực trạng tình hình, nhận diện đúng, đủ hệ loại đối tượng, địa bàn để quản lý chặt chẽ và giải quyết có hiệu quả người sử dụng ma túy, người nghiện ma túy; xử lý tội phạm, triệt xóa điểm, tụ điểm tệ nạn về ma túy; triệt phá đường dây, tổ chức tội phạm về ma túy.

Đồng thời hệ thống toàn diện các văn bản, quan điểm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, hướng dẫn của các bộ, ban, ngành, đoàn thể trong công tác phòng, chống ma túy theo chức năng, nhiệm vụ để thống nhất trong chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở; kịp thời có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện.

Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ phục vụ công tác phòng, chống kiểm soát ma túy, như: thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, thông tin liên lạc…

Thu Hà

}
Top