Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm HIV do tai nạn nghề nghiệp

20/05/2024 15:09

(Chinhphu.vn) - Xin cho tôi hỏi: Văn bản nào mới nhất quy định thẩm quyền cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV, bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp?

Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm HIV do tai nạn nghề nghiệp- Ảnh 1.

Tùy theo thẩm quyền quản lý mà Bộ Y tế, Sở Y tế, Bộ Quốc phòng hay Bộ Công an sẽ cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV, bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp

Trả lời:

Ngày 22/9/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 24/2023/QĐ-TTg quy định điều kiện xác định người bị phơi nhiễm với HIV, người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

Theo đó:

Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV, bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp

(1) Bộ Y tế cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV, bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp cho các đối tượng thuộc thẩm quyền quản lý.

(2) Bộ Quốc phòng cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV, bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp cho các đối tượng thuộc thẩm quyền quản lý.

(3) Bộ Công an cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV, bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp cho các đối tượng thuộc thẩm quyền quản lý.

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV, bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp cho các đối tượng thuộc thẩm quyền quản lý và các đối tượng thuộc thẩm quyền quản lý của các bộ, ngành khác trừ trường hợp (1), (2), (3).

Trình tự cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV, bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp

- Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý người bị phơi nhiễm với HIV, bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp gửi 01 bộ hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận.

- Cách thức nộp hồ sơ:

+ Trực tiếp.

+ Qua đường bưu chính.

+ Trên môi trường điện tử.

- Trình tự kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và cấp giấy chứng nhận:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV, bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp. Giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV, bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp theo quy định tại Mẫu số 04 và Mẫu số 05 Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 24/2023/QĐ-TTg ;

+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ cơ quan có thẩm quyền phải có văn bản thông báo nêu rõ lý do và hướng dẫn cho cơ quan quản lý bổ sung hồ sơ.

Quyết định 24/2023/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành từ ngày 10/12/2023 và thay thế Quyết định 120/2008/QĐ-TTg ngày 29/8/2008.

Vĩnh Hoàng

}
Top