Triển khai Chương trình phòng chống ma túy trong thanh, thiếu niên đến năm 2030

29/02/2024 14:18

(Chinhphu.vn) - Bộ Công an có văn bản gửi các Bộ, ban ngành, đoàn thể Trung ương; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai Chương trình phòng chống ma túy trong thanh, thiếu niên đến năm 2030.

Triển khai Chương trình phòng chống ma túy trong thanh, thiếu niên đến năm 2030- Ảnh 1.

Cán bộ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tuyên truyền pháp luật về phòng chống ma túy cho học sinh - Ảnh: VGP/Hoàng Giang

Theo đó, ngày 2/2/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 140/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên đến năm 2030, Bộ Công an - Cơ quan Thường trực phòng, chống ma túy của Chính phủ đề nghị các Bộ, ban, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên đến năm 2030 gắn với thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030; Chương trình phòng, chống tội phạm; Chương trình phỏng, chống ma túy giai đoạn 2021 - 2025; các Nghị quyết của Quốc hội, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo về công tác bảo đảm an ninh trật tự và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của các bộ, ngành, địa phương.

Xây dựng kế hoạch cụ thể hóa 5 nhiệm vụ, giải pháp trong Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên đến năm 2030 phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và sát với tình hình thực tế hiện nay (hoàn thành trong tháng 3/2024).

Lập danh sách thanh, thiếu niên sử dụng ma túy, nghiện ma túy để quản lý

Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xây dựng Chương trình hành động trong đoàn thanh niên hướng dẫn các tỉnh đoàn, thành đoàn triển khai các hoạt động cụ thể, thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức (hoàn thành trong tháng 3/2024).

Khẩn trương xây dựng, thẩm định, đề xuất phê duyệt 2 dự án trong Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên đến năm 2030 để triển khai thực hiện (hoàn thành trong Quý II/2024).

Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu đề xuất lộ trình cụ thể đưa nội dung tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy vào chương trình giáo dục trường học. Chỉ đạo rà soát, kiểm tra đánh giá thực trạng tình hình tệ nạn và vi phạm pháp luật về ma túy trong các cơ sở giáo dục để kịp thời có giải pháp phù hợp, hiệu quả trong thời gian tới. Chỉ đạo triển khai có hiệu quả Chương trình phối hợp giữa Bộ Công an với Bộ Giáo dục Đào tạo về tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật phòng, chống ma túy trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2024 - 2030.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các bộ, ngành liên quan trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí chi thưởng xuyên trong dự toán ngân sách nhà nước hằng năm để thực hiện Chương trình.

Bộ Công an cũng đề nghị Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành Chương trình, kế hoạch cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ, chỉ tiêu, phân công trách nhiệm cụ thể cho các sở, ban, ngành, địa phương phối hợp Đoàn Thanh niên các cấp triển khai thực hiện Chương trình, nhất là triển khai thực hiện các Dự án trong Chương trình (sau khi được phê duyệt).

Đối với các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy, tham mưu tỉnh ủy, thành ủy ban hành Nghị quyết, Chương trình hành động để tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên.

Chỉ đạo tỉnh đoàn, thành đoàn xây dựng Chương trình, kế hoạch cụ thể hóa các nhiệm vụ thành chỉ tiêu công tác hằng năm cho từng cấp đoàn, đội. Định kỳ kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu đối với đoàn các cấp.

Phát động đoàn viên, thành niên phát huy tinh thần xung kích, là lực lượng nòng cốt hỗ trợ các lực lượng chức năng trong các hoạt động phòng, chống ma túy, như chủ động nắm tình hình địa bàn, phát hiện thanh, thiếu niên liên quan đến tê nạn ma túy, vi phạm pháp luật về phòng, chống ma túy; lập danh sách thanh, thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy, nghiện ma túy để quản lý; hỗ trợ thanh, thiếu niên sau cai nghiện; thanh, thiếu niên chấp hành xong án phạt tù về tội phạm ma túy có việc làm ổn định, tái hòa nhập cộng đồng, phòng ngừa tái nghiện và vi phạm pháp luật; ứng dụng công nghệ thực tế ảo, công nghệ 4.0 trong công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy phù hợp với tình hình hiện nay...

Chỉ đạo rà soát thanh loại những mô hình, câu lạc bộ phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy hoạt động hình thức, không hiệu quả và phổ biến, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác phòng, chống ma túy. Kịp thời khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống ma túy.

Quan tâm đầu tư bố trí, hỗ trợ kinh phí, huy động các nguồn tài chính hợp pháp, có cơ chế đặc thù để Đoàn Thanh niên các cấp triển khai các hoạt động bảo đảm hoàn thành các mục tiêu, yêu cầu đề ra trong Chương trình.

Bộ Công an giao Văn phòng Bộ phối hợp cơ quan chức năng Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên đến năm 2030. Tham mưu, đề xuất khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên đến năm 2030. Định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Chương trình theo quy định.

Hoàng Giang

Top