Cần đề xuất chính sách bảo vệ người chưa thành niên tránh hoạt động mại dâm

29/03/2024 15:32

(Chinhphu.vn) - UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các cơ quan, đơn vị của địa phương tập trung rà soát, đánh giá và đề xuất Chính phủ, các Bộ, ngành sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách về phòng, chống mại dâm.

Cần đề xuất chính sách bảo vệ người chưa thành niên tránh hoạt động mại dâm- Ảnh 1.

Tuyên truyền phòng chống mại dâm đến các cấp hội. Ảnh: Internet

Nâng cao nhận thức và hành động trong phòng, chống mại dâm

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành kế hoạch thực hiện phòng, chống mại dâm trên địa bàn năm 2024. Kế hoạch nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ được giao trong Chương trình Phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021 - 2025 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch tổng thể thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021 - 2025 của Bộ LĐTB&XH để triển khai thực hiện trong năm 2024. Đồng thời, tăng cường vai trò, trách nhiệm của các Sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương trực tiếp liên quan đến công tác phòng, chống mại dâm; phối hợp liên ngành giữa các Sở, ban, ngành, đoàn thể trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch.

Kế hoạch hướng đến mục tiêu tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn mại dâm; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp, ngành, tổ chức xã hội và cộng đồng trong công tác phòng, chống mại dâm; tăng cường khả năng tiếp cận, sử dụng các dịch vụ xã hội để hòa nhập cộng đồng đối với người bán dâm.

UBND tỉnh Nghệ An đã đưa ra mục tiêu cụ thể: Ít nhất 70% số xã, phường, thị trấn tổ chức được ít nhất một hình thức tuyên truyền về phòng ngừa mại dâm và được duy trì thường xuyên. Thông tin về phòng, chống mại dâm được đăng tải trên cơ quan báo chí cấp tỉnh và cấp huyện ít nhất một tháng một lần. Ít nhất 70% người lao động tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm; ít nhất 60% người lao động trong các khu công nghiệp; 70% học sinh, sinh viên các trường trung học phổ thông, cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp được tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật, cung cấp thông tin, kiến thức về phòng, chống tệ nạn mại dâm.

100% các huyện, thành phố, thị xã xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động phòng, chống tệ nạn mại dâm. Ít nhất 50% các huyện, thành phố, thị xã lồng ghép nhiệm vụ phòng, chống tệ nạn mại dâm với việc thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình an sinh, trợ giúp xã hội, chương trình phòng, chống ma túy, chương trình phòng, chống HIV/AIDS….

Cần đề xuất các chính sách bảo vệ người chưa thành niên tránh hoạt động mại dâm

Để đạt được các mục tiêu trên, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các cơ quan, đơn vị địa phương tập trung rà soát, đánh giá và đề xuất Chính phủ, các Bộ, ngành sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách về phòng, chống mại dâm; đặc biệt các vấn đề liên quan đến việc xây dựng hoạt động can thiệp giảm hại, phòng, chống mại dâm và hỗ trợ hòa nhập cộng đồng cho người bán dâm hoàn lương phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh. 

Bên cạnh đó, nghiên cứu, đề xuất các chính sách phòng ngừa, bảo vệ trẻ em và người chưa thành niên đối với hoạt động mại dâm; bảo đảm phát hiện sớm và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quyền trẻ em trong lĩnh vực phòng, chống mại dâm, các hoạt động tội phạm liên quan đến mại dâm; xây dựng khung pháp lý trong việc thực hiện các can thiệp giảm hại, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới đối với người bán dâm để hòa nhập cộng đồng.

Đồng thời, xây dựng và thực hiện các chiến lược truyền thông về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với công tác phòng, chống mại dâm; giảm kỳ thị, phân biệt đối xử của cộng đồng đối với người bán dâm. Tăng cường tuyên truyền phòng ngừa mại dâm đến toàn xã hội, chú trọng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, địa phương có nhiều người di cư để hạn chế phát sinh mới số người tham gia mại dâm...

Nắm chắc tình hình các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm, tình hình di biến động của các đối tượng có liên quan đến tệ nạn mại dâm; tích cực phòng ngừa, ngăn chặn các vụ vi phạm. Tổ chức các hoạt động lồng ghép cho nhóm phụ nữ có nhu cầu tìm kiếm việc làm trong các chương trình về dạy nghề, tìm việc làm, hỗ trợ vay vốn, giảm nghèo nhằm cung cấp cho họ các cơ hội lựa chọn công việc phù hợp. Tiếp tục tổ chức triển khai các kế hoạch lồng ghép việc thực hiện các Chương trình an sinh xã hội, chương trình phòng, chống ma túy, phòng, chống HIV/AIDS tại địa phương với nhiệm vụ phòng, chống mại dâm.

Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra; kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm; điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh các tội phạm liên quan đến mại dâm. Xây dựng, triển khai các hoạt động can thiệp giảm tác hại, phòng ngừa lây nhiễm các bệnh xã hội và HIV/AIDS, phòng ngừa, giảm tình trạng bạo lực trên cơ sở giới trong phòng, chống mại dâm. Đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống mại dâm.

UBND tỉnh Nghệ An đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng Sở, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan; trong đó, giao Sở LĐTB&XH hướng dẫn, theo dõi và giám sát việc triển khai Kế hoạch, định kỳ kiểm tra, đánh giá tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ LĐTB&XH.

Vĩnh Hoàng

Top