Cơ quan nào quyết định đưa người dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc?

24/02/2023 16:07

(Chinhphu.vn) - Cho tôi hỏi: Cơ quan nào có thẩm quyền quyết định đưa người nghiện ma túy dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc? Và chi phí trong việc xem xét, quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người nghiện ma túy dưới 18 tuổi bao gồm những gì?

Cơ quan nào quyết định đưa người dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc? - Ảnh 1.

Các học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Hải Dương làm báo tường đón Tết. Ảnh: VGP/Vĩnh Hoàng

Trả lời: 

Tòa án nhân dân cấp huyện là cơ quan có thẩm quyền

Tại Điều 3 Pháp lệnh Trình tự, thủ tục Tòa án nhân dân xem xét, quyết định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 2022 có quy định về thẩm quyền xem xét, quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc như sau:

Thẩm quyền xem xét, quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

1. Tòa án có thẩm quyền xem xét, quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc là Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là Tòa án nhân dân cấp huyện) nơi người bị đề nghị cư trú hoặc nơi có hành vi vi phạm trong trường hợp không xác định được nơi cư trú của người bị đề nghị.

2. Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là Tòa án nhân dân cấp tỉnh) có thẩm quyền xét lại quyết định của Tòa án nhân dân cấp huyện bị khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị.

Như vậy, Tòa án nhân dân cấp huyện là cơ quan có thẩm quyền quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi.

Các chi phí trong việc xem xét, quyết định đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện

Tại Điều 7 Pháp lệnh Trình tự, thủ tục Tòa án nhân dân xem xét, quyết định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 2022 có quy định về chi phí, lệ phí trong việc xem xét, quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc như sau:

1. Chi phí trong việc xem xét, quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc bao gồm:

a) Chi phí cho người phiên dịch, người dịch thuật;

b) Chi phí cho Luật sư, Trợ giúp viên pháp lý là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị đề nghị;

c) Chi phí giám định, chi phí sao chụp tài liệu và các khoản chi phí khác theo quy định của pháp luật.

2. Chi phí trong việc xem xét, quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc quy định tại khoản 1 Điều này được thực hiện theo quy định của pháp luật về chi phí tố tụng.

3. Trách nhiệm chi trả chi phí trong việc xem xét, quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc được quy định như sau:

a) Chi phí quy định tại khoản 1 Điều này do Tòa án yêu cầu chi trả; trường hợp Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước cử người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người bị đề nghị thì do Trung tâm này chi trả;

b) Chi phí quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này nếu người bị đề nghị, cha mẹ hoặc người giám hộ của người bị đề nghị tự yêu cầu thì họ chi trả, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

4. Lệ phí cấp bản sao giấy tờ, sao chụp tài liệu tại Tòa án được thực hiện theo quy định của pháp luật về án phí và lệ phí Tòa án.

Như vậy, chi phí trong việc xem xét, quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi bao gồm:

- Chi phí cho người phiên dịch, người dịch thuật;

- Chi phí cho Luật sư, Trợ giúp viên pháp lý là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị đề nghị;

- Chi phí giám định, chi phí sao chụp tài liệu và các khoản chi phí khác theo quy định của pháp luật.

Vĩnh Hoàng

}
Top