Khi nào được giải thể một cơ sở cai nghiện ma túy công lập?

13/03/2023 14:34

(Chinhphu.vn) - Muốn giải thể một cơ sở cai nghiện ma túy công lập phải đáp ứng những điều kiện gì? Trình tự, thủ tục giải thể cơ sở cai nghiện ma túy sẽ thực hiện như thế nào?

Khi nào được giải thể một cơ sở cai nghiện ma túy công lập? - Ảnh 1.

Học viên đang học tập, lao động trị liệu tại một cơ sở cai nghiện ma túy công lập. Ảnh: VGP/Vĩnh Hoàng

Trả lời:

Cơ sở cai nghiện ma túy công lập do cơ quan nào thành lập?

Tại Điều 3 Thông tư 29/2022/TT-BLĐTBXH thành lập cơ sở cai nghiện ma túy công lập có quy định như sau:

Thành lập cơ sở cai nghiện ma túy công lập

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập cơ sở sở cai nghiện ma túy công lập; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ sở cai nghiện ma túy công lập theo quy định tại khoản 1 Điều 24 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập và phù hợp với quy hoạch phát triển ngành được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

2. Việc thành lập cơ sở cai nghiện ma túy công lập phải đảm bảo điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP và điều kiện quy định tại Điều 6, 7, 8 Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy.

3. Trình tự, thủ tục thành lập cơ sở cai nghiện ma túy công lập thực hiện theo quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP .

Như vậy, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập cơ sở sở cai nghiện ma túy công lập.

Muốn giải thể một cơ sở cai nghiện ma túy công lập phải có những điều kiện gì?

Tại Điều 4 Thông tư 29/2022/TT-BLĐTBXH có quy định điều kiện và nghĩa vụ khi giải thể cơ sở cai nghiện ma túy công lập như sau:

Giải thể cơ sở cai nghiện ma túy công lập

1. Việc giải thể cơ sở cai nghiện ma túy công lập được thực hiện khi có một trong các điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP .

2. Cơ sở cai nghiện ma túy công lập chỉ thực hiện giải thể sau khi hoàn thành nghĩa vụ về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan (nếu có) và được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xác nhận bằng văn bản.

3. Trình tự, thủ tục giải thể cơ sở cai nghiện ma túy công lập thực hiện theo quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP.

Như vậy, điều kiện giải thể cơ sở cai nghiện ma túy bao gồm:

- Không còn chức năng, nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công, phục vụ quản lý nhà nước;

- Không đáp ứng đủ tiêu chí thành lập đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật;

- Ba năm liên tiếp hoạt động không hiệu quả theo đánh giá của cơ quan có thẩm quyền;

- Thực hiện theo quy hoạch ngành quốc gia hoặc quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập (nếu có) đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Đơn vị sự nghiệp công lập ở nước ngoài: Ngoài việc đáp ứng một trong các điều kiện quy định trên, cần bảo đảm phù hợp với chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước và thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước sở tại về việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

- Cơ sở cai nghiện ma túy công lập chỉ thực hiện giải thể sau khi hoàn thành nghĩa vụ về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan (nếu có) và được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xác nhận bằng văn bản.

Hồ sơ giải thể cơ sở cai nghiện ma túy sẽ thực hiện như thế nào?

Căn cứ tại Điều 18 Nghị định 120/2020/NĐ-CP có quy định về hồ sơ và trình tự và thủ tục giải quyết việc tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập như sau:

Hồ sơ và trình tự, thủ tục giải quyết việc tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

1. Hồ sơ tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập, gồm:

a) Đề án tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

b) Tờ trình tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

c) Dự thảo văn bản của cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

d) Các văn bản của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan (nếu có) trong trường hợp giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Việc lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức liên quan; trình tự gửi và tiếp nhận hồ sơ; thẩm định; xử lý hồ sơ và thời hạn giải quyết việc tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện như quy định đối với việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập.

Như vậy, để giải thể một cơ sở cai nghiện ma túy công lập cần chuẩn bị bao gồm:

- Đề án tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

- Tờ trình tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

- Dự thảo văn bản của cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

- Các văn bản của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan (nếu có) trong trường hợp giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

Vĩnh Hoàng

}
Top