Nhiệm vụ của Tổ công tác liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm

06/03/2023 14:09

(Chinhphu.vn) - Tôi muốn biết là Tổ công tác liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm thực hiện các nhiệm vụ gì và kinh phí hoạt động thường trực của Tổ công tác liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm được lấy từ đâu? (Một bạn đọc)

Nhiệm vụ của Tổ công tác liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm - Ảnh 1.

Phát tài liệu về phòng, chống mại dâm và buôn bán người cho các cấp hội phụ nữ. Ảnh: VGP/VH

Trả lời:

Nhiệm vụ của Tổ công tác liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm

Theo Điều 3 Quy chế hoạt động của Tổ công tác liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm ban hành kèm theo Quyết định 1295/2004/QĐ-BLĐTBXH quy định như sau:

Điều 3. Tổ công tác liên ngành thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 2 của Quyết định số 613/2001/QĐ-BLĐTBXH ngày 02/7/2001 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc thành lập Tổ công tác liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm gồm:

1. Xây dựng kế hoạch hàng năm và những năm tiếp theo về thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tệ nạn mại dâm;

2. Xây dựng kế hoạch phối hợp, lồng ghéo hoạt động của các Bộ, ngành, đoàn thể thực hiện từ Trung ương đến địa phương và cơ sở;

3. Hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc, đánh giá việc triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch phòng, chống tệ nạn mại dâm ở các địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được phân công của các Bộ, ngành, đoàn thể.

4. Trình cơ quan Thường trực phòng, chống tệ nạn mại dâm (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) những vấn đề có tính chất liên ngành vượt quá thẩm quyền của Bộ, ngành, đoàn thể và địa phương;

5. Báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu cho cơ quan Thường trực phòng, chống tệ nạn mại dâm về tình hình thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm của ngành mà mình đại diện.

Căn cứ quy định trên thì Tổ công tác liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

- Xây dựng kế hoạch hàng năm và những năm tiếp theo về thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tệ nạn mại dâm;

- Xây dựng kế hoạch phối hợp, lồng ghéo hoạt động của các Bộ, ngành, đoàn thể thực hiện từ Trung ương đến địa phương và cơ sở;

- Hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc, đánh giá việc triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch phòng, chống tệ nạn mại dâm ở các địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được phân công của các Bộ, ngành, đoàn thể;

- Trình cơ quan Thường trực phòng, chống tệ nạn mại dâm (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội) những vấn đề có tính chất liên ngành vượt quá thẩm quyền của Bộ, ngành, đoàn thể và địa phương;

- Báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu cho cơ quan Thường trực phòng, chống tệ nạn mại dâm về tình hình thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm của ngành mà mình đại diện.

Tổ công tác liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm mở phiên họp định kỳ vào thời gian nào?

Theo Điều 8 Quy chế hoạt động của Tổ công tác liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm ban hành kèm theo Quyết định 1295/2004/QĐ-BLĐTBXH quy định như sau:

Điều 8.

1. Tổ công tác liên ngành định kỳ 6 tháng họp 1 lần vào tuần thứ 3 của tháng 1 và tháng 6 để đánh giá kết quả thực hiện chương trình công tác, kế hoạch trong 6 tháng vừa qua và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng tiếp theo.

Ngoài ra, tùy theo tình hình thực tế Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành tổ chức các cuộc họp chuyên đề theo nhóm Bộ, ngành, đoàn thể.

2. Đối với một số vấn đề cần trình giải quyết gấp nhưng không có điều kiện tổ chức họp Tổ công tác liên ngành thì các thành viên tham gia góp ý bằng văn bản để Tổ trưởng trình Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm phê duyệt.

Đối chiếu với quy định này, Tổ công tác liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm mở phiên họp định kỳ 6 tháng họp 1 lần vào tuần thứ 3 của tháng 1 và tháng 6 để đánh giá kết quả thực hiện chương trình công tác, kế hoạch trong 6 tháng vừa qua và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng tiếp theo.

Ngoài ra, tùy theo tình hình thực tế Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành tổ chức các cuộc họp chuyên đề theo nhóm Bộ, ngành, đoàn thể.

Kinh phí hoạt động thường trực của Tổ công tác liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm

Theo Điều 9 Quy chế hoạt động của Tổ công tác liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm ban hành kèm theo Quyết định 1295/2004/QĐ-BLĐTBXH quy định như sau:

Điều 9. Kinh phí hoạt động thường trực của Tổ công tác liên ngành lấy từ kinh phí chỉ đạo phòng, chống tệ nạn mại dâm hàng năm của Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội theo dự toán được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phê duyệt.

Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội có trách nhiệm tạo mọi điều kiện cần thiết cho hoạt động thường trực của Tổ công tác liên ngành và các thành viên.

Kinh phí cho các đoàn công tác liên ngành do Bộ, cơ quan chủ trình đảm bảo. Riêng công tác phí của cán bộ do cơ quan cử người đi công tác giải quyết theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Theo đó, kinh phí hoạt động thường trực của Tổ công tác liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm được lấy từ kinh phí chỉ đạo phòng, chống tệ nạn mại dâm hàng năm của Cục Phòng chống tệ nạn xã hội theo dự toán được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phê duyệt:

- Cục Phòng chống tệ nạn xã hội có trách nhiệm tạo mọi điều kiện cần thiết cho hoạt động thường trực của Tổ công tác liên ngành và các thành viên.

- Kinh phí cho các đoàn công tác liên ngành do Bộ, cơ quan chủ trình đảm bảo. Riêng công tác phí của cán bộ do cơ quan cử người đi công tác giải quyết theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Giang Oanh

Top