4 điểm cần lưu ý để hoàn thiện dự thảo Pháp lệnh về việc đưa người nghiện ma túy từ 12-18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

11/03/2022 09:15

(Chinhphu.vn) - Kết luận phiên họp thứ 9 về nội dung dự án Pháp lệnh Trình tự, thủ tục Tòa án nhân dân xem xét, quyết định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nêu 4 điểm cần lưu ý để hoàn thiện dự án Pháp lệnh này.

Xem xét đưa người nghiện ma túy đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Đưa người nghiện từ 12 tuổi đi cai: Bảo đảm tính nhân văn, quyền trẻ em

4 điểm cần lưu ý để hoàn thiện dự thảo Pháp lệnh về việc đưa người nghiện ma túy từ 12-18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc - Ảnh 1.

Người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi được khuyến khích đăng ký cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng hoặc tại các cơ sở cai nghiện.

 

Một là, đối với nội dung quy định điều kiện hoãn, miễn chấp hành quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; tạm đình chỉ, miễn chấp hành phần thời gian đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc còn lại: Đa số ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan liên quan tán thành quy định về điều kiện hoãn, miễn chấp hành các quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, điều kiện tạm đình chỉ, miễn chấp hành thời gian đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc còn lại phải quy định ngay trong dự thảo Pháp lệnh để làm căn cứ áp dụng là theo đúng thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Hai là, tiếp tục rà soát tổng thể để bổ sung thêm các quy định có tính chất đặc thù, phù hợp với đối tượng là người nghiện ma túy từ 12 đến 18 tuổi xem xét đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Trong đó, cần chú ý tới các điều kiện đặc thù, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến quy định về thân thiện, tạo điều kiện cho trẻ em được chữa bệnh, học tập,…

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Tòa án Nhân dân tối cao phối hợp với các cơ quan của Chính phủ (đặc biệt là phối hợp chặt chẽ với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) để làm rõ thêm Báo cáo đánh giá tác động. Trong đó, lưu ý đánh giá về thực trạng các cơ sở cai nghiện bắt buộc trên cả nước, chế độ chính sách, các điều kiện bảo đảm cai nghiện và trong đó có những điều kiện bảo đảm cho trẻ em; thực trạng, quy định hiện hành, chế độ, những vấn đề cần lưu ý để đảm bảo tính khả thi của việc tiến hành các trình tự, thủ tục quyết định xem xét, quyết định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc,… Đồng thời, thông qua đó, Thường vụ Quốc hội sẽ có văn bản đề nghị với Chính phủ quan tâm hơn đến các điều kiện và chế độ bảo đảm, để thực hiện các quy định của Luật Phòng, chống ma túy về điều này.

Ba là, đối với vấn đề thời hiệu xem xét, quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, các ý kiến thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản thống nhất không quy định thời hiệu trong Pháp lệnh này.

Bốn là, về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát, các ý kiến thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị quy định Viện kiểm sát là kiểm soát hoạt động tư pháp. Trong các hoạt động tư pháp được Pháp lệnh quy định thì Viện kiểm sát có chức năng thực hiện nhiệm vụ theo Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, đúng chức năng, nhiệm vụ là kiểm sát hoạt động tư pháp, đúng thực tiễn hoạt động và đúng với phạm vi quy định của Pháp lệnh này, trên cơ sở kế thừa Pháp lệnh 09 và có giải pháp phối hợp để các cơ quan tạo điều kiện cho nhau, cùng thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mỗi cơ quan.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định lưu ý, các điều kiện về hoãn, miễn, tạm đình chỉ đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; các vấn đề liên quan quy định thân thiện; vấn đề cho phép Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội được ủy quyền cho người đại diện tham gia phiên họp Tòa án, trong trường hợp Trưởng phòng không dự được; về trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ của các cơ quan, vấn đề xác định và xác nhận tình trạng bệnh tật,.… cũng cần phải quy định rõ ràng hơn, bảo đảm tính khả thi.

Trước đó, phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất cao sự cần thiết ban hành Pháp lệnh Trình tự, thủ tục Tòa án nhân dân xem xét, quyết định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Việc ban hành Pháp lệnh là phù hợp với định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, phù hợp với Chương trình công tác năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Nghị quyết 443 và thực hiện đúng quy định tại Khoản 5, Điều 33 Luật Phòng chống ma túy.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao cơ quan soạn thảo (Tòa án Nhân dân tối cao) và cơ quan thẩm tra (Ủy ban Tư pháp) đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Chính phủ, các bộ, cơ quan có liên quan, Hội đồng dân tộc, các ủy ban của Quốc hội trong việc hoàn chỉnh Hồ sơ đầy đủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cơ bản thống nhất với các nội dung tại Tờ trình dự thảo và Báo cáo thẩm tra đã đề cập. Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, qua các ý kiến thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao lại cho Ủy ban Tư pháp chủ trì phối hợp với Ủy ban Pháp luật, TANDTC và các cơ quan hữu quan (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, các cơ quan của Quốc hội) tiếp thu, chỉnh lý hoàn thiện dự thảo Pháp lệnh, có Báo cáo tiếp thu, giải trình cụ thể. Đồng thời, lưu ý giữa hai Đợt họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sau khi hoàn thiện Báo cáo tiếp thu, giải trình cụ thể, dự thảo Pháp lệnh cần chuyển Ủy ban Pháp luật của Quốc hội để chỉnh lý về mặt kỹ thuật, sau đó tiếp tục lấy ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan trước khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét thông qua tại Đợt 2, phiên họp thứ 9 vào ngày 24/3 tới đây.

Giang Oanh

Top