Nguyên tắc hoạt động của tổ chức tư vấn về phòng chống HIV/AIDS

29/04/2023 12:09

(Chinhphu.vn) - Xin cho hỏi, tổ chức tư vấn về phòng, chống HIV hoạt động theo nguyên tắc nào và cần phải đáp ứng điều kiện về nhân sự như thế nào?

Nguyên tắc hoạt động của tổ chức tư vấn về phòng chống HIV/AIDS - Ảnh 1.

Tư vấn phòng, chống HIV/AIDS cho người dân. Ảnh: Thùy Chi

Trả lời:

Căn cứ tại Điều 2 Thông tư 06 của Bộ Y tế, quy định về nguyên tắc hoạt động của tổ chức tư vấn như sau:

Nguyên tắc hoạt động của tổ chức tư vấn

1. Chỉ được thực hiện việc tư vấn trong phạm vi nội dung hoạt động, phù hợp với hình thức hoạt động của tổ chức tư vấn quy định tại Thông tư này.

2. Nội dung tư vấn phải phù hợp với các quy định về chuyên môn và pháp luật về phòng, chống HIV/AIDS.

3. Bảo đảm bí mật đối với các thông tin liên quan đến người được tư vấn.

4. Tiến hành chuyển tiếp người được tư vấn đến tới các cơ sở dịch vụ phù hợp về dự phòng, chăm sóc, hỗ trợ điều trị liên quan đến HIV/AIDS và các cơ sở dịch vụ tâm lý, xã hội khác khi người được tư vấn có nhu cầu.

Như vậy, theo quy định thì tổ chức tư vấn về phòng chống HIV hoạt động dựa theo nguyên tắc:

- Chỉ được thực hiện việc tư vấn trong phạm vi nội dung hoạt động, phù hợp với hình thức hoạt động của tổ chức tư vấn quy định tại Thông tư 06/2012/TT-BYT;

- Nội dung tư vấn phải phù hợp với các quy định về chuyên môn và pháp luật về phòng, chống HIV;

- Bảo đảm bí mật đối với các thông tin liên quan đến người được tư vấn;

- Tiến hành chuyển tiếp người được tư vấn đến tới các cơ sở dịch vụ phù hợp về dự phòng, chăm sóc, hỗ trợ điều trị liên quan đến HIV và các cơ sở dịch vụ tâm lý, xã hội khác khi người được tư vấn có nhu cầu.

Tổ chức tư vấn cần đáp ứng điều kiện về nhân sự

Căn cứ tại khoản 1, Điều 3 Thông tư 06/2012/TT-BYT, quy định về điều kiện thành lập đối với tổ chức tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS như sau:

1. Điều kiện về nhân sự:

a) Có ít nhất một nhân viên chuyên trách. Trường hợp tổ chức tư vấn có sử dụng người làm kiêm nghiệm thì phải đăng ký giờ làm cụ thể;

b) Người trực tiếp thực hiện tư vấn phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Có trình độ chuyên môn từ trung cấp y tế hoặc xã hội trở lên;

- Có kỹ năng tư vấn về kiến thức về HIV/AIDS…

Như vậy, theo quy định trên thì tổ chức tư vấn về phòng chống HIV phải đáp ứng những điều kiện:

- Có ít nhất một nhân viên chuyên trách, trường hợp tổ chức tư vấn có sử dụng người làm kiêm nghiệm thì phải đăng ký giờ làm cụ thể;

- Người trực tiếp thực hiện tư vấn phải có trình độ chuyên môn từ trung cấp y tế hoặc xã hội trở lên, có kỹ năng tư vấn về kiến thức về HIV/AIDS

Cần đáp ứng điều kiện về cở vật chất

Căn cứ tại khoản 2 Điều 3 Thông tư 06/2012/TT-BYT, có quy định về điều kiện thành lập đối với tổ chức tư vấn về phòng chống HIV/AIDS như sau:

2. Điều kiện về cơ sở vật chất:

a) Phòng đón tiếp:

- Có diện tích tối thiểu là 10m2;

- Có bảng niêm yết phạm vi tư vấn;

b) Phòng tư vấn: Có diện tích tối thiểu là 7m2, bảo đảm kín đáo, thông thoáng và đủ ánh sáng;

c) Có sổ sách ghi chép họ tên hoặc mã số của người được tư vấn, tóm tắt nội dung tư vấn;

d) Có các trang thiết bị tối thiểu cần thiết cho hoạt động tư vấn, gồm bàn làm việc, ghế ngồi và tài liệu truyền thông phục vụ cho việc tư vấn.

Như vậy, theo quy định trên thì Tổ chức tư vấn về phòng chống HIV phải đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất như sau:

- Phòng đón tiếp phải có diện tích tối thiểu là 10m2 và có bảng niêm yết phạm vi tư vấn.

- Phòng tư vấn thì phải có diện tích tối thiểu là 7m2 và bảo đảm kín đáo, thông thoáng đầy đủ ánh sáng.

- Phải có sách ghi chép họ tên hoặc mã số của người được tư vấn, tóm tắt nội dung tư vấn;

- Có các trang thiết bị tối thiểu cần thiết cho hoạt động tư vấn, gồm bàn làm việc, ghế ngồi và tài liệu truyền thống phục vụ cho việc tư vấn.

Trách nhiệm của tổ chức tư vấn về phòng chống HIV

Căn cứ tại Điều 11 Thông tư 06/2012/TT-BYT, có quy định về trách nhiệm của tổ chức tư vấn về phòng, chống HIV như sau:

1. Tổ chức hoạt động tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS theo phạm vi đăng ký và các quy định tại Thông tư này.

2. Định kỳ hàng quý, báo cáo hoạt động tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS về Sở Y tế tỉnh và Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Chịu sự kiểm tra, giám sát của Sở Y tế tỉnh và Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS các tỉnh.

Như vậy, theo quy định của Bộ Y tế thì tổ chức tư vấn về phòng chống HIV phải có trách nhiệm hoạt động tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS theo phạm vi đăng ký và các quy định tại Thông tư 06/2012/TT-BYT. Định kỳ hàng quý phải báo cáo hoạt động tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS về Sở Y tế tỉnh và Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh. Đồng thời, phải chịu sự kiểm tra, giám sát của Sở Y tế tỉnh và Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS các tỉnh.

Thùy Chi

Top