Nghệ An: Duy trì gần 460 xã, phường, thị trấn không có tệ nạn mại dâm Đó là một trong những mục tiêu cụ thể được UBND tỉnh Nghệ An đề ra trong Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm năm 2019 trên địa bàn tỉnh.
Thanh Hóa thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm năm 2019 Chương trình phòng, chống mại dâm năm 2019 của tỉnh Thanh Hóa nêu rõ, năm 2019 này, tỉnh sẽ tập trung hỗ trợ về y tế, tâm lý, tạo việc làm, kết hợp với các biện pháp giảm hại và dự phòng lây nhiễm HIV, bệnh lây truyền qua đường...
Đắk Lắk: Sẽ kiểm tra hơn 100 cơ sở có nghi vấn hoạt động mại dâm UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Quyết định số 123/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch kiểm tra liên ngành về phòng, chống tệ nạn mại dâm năm 2019 trên địa bàn tỉnh.
Sơn La: Duy trì hơn 190 xã, phường lành mạnh không có tệ nạn mại dâm UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành kế hoạch phòng, chống mại dâm năm 2019 nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, tạo sự đồng thuận, quyết tâm của toàn xã hội, chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong công tác...
Hà Nội: Xây dựng, duy trì 80% xã, phường, thị trấn không có tệ nạn mại dâm UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 21/KH-UBND, triển khai công tác phòng, chống mại dâm trên địa bàn thành phố năm 2019.